100 points - Boys

10: [name_m]Josiah[/name_m] (92)
9: [name_m]Lewis[/name_m] (93)
8: [name_m]Rupert[/name_m] (65)
7: [name_m]Zach[/name_m] (78)
6: [name_m]Stuart[/name_m] (58)
5: [name_m]Trevor[/name_m] (60)
4: [name_m]Riaz[/name_m] (33)
3: [name_m]Ramon[/name_m] (56)
2: [name_u]Bernie[/name_u] (36)
1: [name_u]Denny[/name_u] (34)

10: [name_m]Lewis[/name_m] (103) < winner!
9: [name_m]Josiah[/name_m] (101)
8: [name_m]Stuart[/name_m] (66)
7: [name_m]Zach[/name_m] (85)
6: [name_m]Ramon[/name_m] (62)
5: [name_m]Rupert[/name_m] (70)
4: [name_u]Denny[/name_u] (38)
3: [name_m]Trevor[/name_m] (63)
2: [name_u]Bernie[/name_u] (38)
1: [name_m]Riaz[/name_m] (34)

[name_u]New[/name_u] list:

[name_m]Tennyson[/name_m]
[name_m]Hawthorne[/name_m]
[name_u]Sterling[/name_u]
[name_u]Augustine[/name_u]
[name_m]Langston[/name_m]
[name_u]Thoreau[/name_u]
[name_u]Schuyler[/name_u]
[name_m]Griffith[/name_m]
[name_m]Morrison[/name_m]
[name_m]Phinnaeus[/name_m]

1 Like

[name_u]Thoreau[/name_u] (10)
[name_u]Augustine[/name_u] (9)
[name_m]Morrison[/name_m] (8)
[name_m]Griffith[/name_m] (7)
[name_m]Tennyson[/name_m] (6)
[name_m]Langston[/name_m] (5)
[name_u]Sterling[/name_u] (4)
[name_u]Schuyler[/name_u] (3)
[name_m]Hawthorne[/name_m] (2)
[name_m]Phinnaeus[/name_m] (1)

10: [name_u]Sterling[/name_u] (14)
9: [name_m]Morrison[/name_m] (17)
8: [name_u]Augustine[/name_u] (17)
7: [name_m]Griffith[/name_m] (14)
6: [name_u]Schuyler[/name_u] (9)
5: [name_m]Hawthorne[/name_m] (7)
4: [name_u]Thoreau[/name_u] (14)
3: [name_m]Phinnaeus[/name_m] (4)
2: [name_m]Langston[/name_m] (7)
1: [name_m]Tennyson[/name_m] (7)

10: [name_m]Griffith[/name_m] (24)
9: [name_u]Sterling[/name_u] (23)
8: [name_u]Thoreau[/name_u] (22)
7: [name_m]Tennyson[/name_m] (14)
6: [name_u]Schuyler[/name_u] (15)
5: [name_m]Langston[/name_m] (12)
4: [name_m]Phinnaeus[/name_m] (8)
3: [name_m]Morrison[/name_m] (20)
2: [name_m]Hawthorne[/name_m] (9)
1: [name_u]Augustine[/name_u] (18)

10: [name_m]Morrison[/name_m] (30)
9: [name_m]Griffith[/name_m] (33)
8: [name_u]Thoreau[/name_u] (30)
7: [name_u]Augustine[/name_u] (25)
6: [name_m]Phinnaeus[/name_m] (14)
5: [name_u]Schuyler[/name_u] (20)
4: [name_m]Tennyson[/name_m] (18)
3: [name_u]Sterling[/name_u] (26)
2: [name_m]Langston[/name_m] (14)
1: [name_m]Hawthorne[/name_m] (10)

10: [name_m]Hawthorne[/name_m] (20)
9: [name_u]Augustine[/name_u] (34)
8: [name_u]Schuyler[/name_u] (28)
7: [name_u]Thoreau[/name_u] (37)
6: [name_m]Griffith[/name_m] (39)
5: Phinneaus (19)
4: [name_m]Langston[/name_m] (18)
3: [name_u]Sterling[/name_u] (29)
2: [name_m]Tennyson[/name_m] (20)
1: [name_m]Morrison[/name_m] (31)

fun list!!

10.Schuyler - 38
9.Hawthorne - 29
8.Augustine - 42
7.Thoreau - 44
6.Sterling - 35
5.Griffith - 44
4.Tennyson - 24
3.Morrison - 34
2.Langston - 20
1.Phinnaeus - 20

10: [name_m]Griffith[/name_m] (54)
9: [name_m]Morrison[/name_m] (43)
8: [name_u]Schuyler[/name_u] (46)
7: [name_u]Thoreau[/name_u] (51)
6: [name_u]Sterling[/name_u] (41)
5: [name_m]Tennyson[/name_m] (29)
4: [name_m]Phinnaeus[/name_m] (24)
3: [name_u]Augustine[/name_u] (45)
2: [name_m]Langston[/name_m] (22)
1: [name_m]Hawthorne[/name_m] (30)

10 - [name_u]Thoreau[/name_u] (61)
9 - [name_m]Phinnaeus[/name_m] (33)
8 - [name_m]Hawthorne[/name_m] (38)
7 - [name_u]Augustine[/name_u] (52)
6 - [name_m]Griffith[/name_m] (60)
5 - [name_m]Morrison[/name_m] (48)
4 - [name_u]Sterling[/name_u] (45)
3 - [name_m]Langston[/name_m] (25)
2 - [name_m]Tennyson[/name_m] (31)
1 - [name_u]Schuyler[/name_u] (47)