Associate & Eliminate CAF

DH: [name_u]George[/name_u], [name_m]Paul[/name_m], [name_m]Ringo[/name_m], [name_u]Lennon[/name_u], [name_u]Lennox[/name_u], [name_m]Enzo[/name_m], [name_u]Ezra[/name_u] // [name_m]Samuel[/name_m], [name_m]Samson[/name_m], [name_u]Emerson[/name_u], [name_u]Emmett[/name_u], [name_u]Merritt[/name_u], [name_u]Jack[/name_u], [name_m]Mac[/name_m]
DW: [name_f]Jennifer[/name_f], [name_f]Ellen[/name_f], [name_f]Elaine[/name_f], [name_f]Alaina[/name_f], [name_f]Lainey[/name_f], [name_f]Adelaide[/name_f], [name_f]Adelaida[/name_f] // [name_f]Mary[/name_f], [name_f]Marigold[/name_f], [name_f]Magnolia[/name_f], [name_f]Nola[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Anya[/name_f], [name_f]Ana[/name_f]

DD/DD: [name_f]Sadie[/name_f], [name_f]Sally[/name_f], [name_f]Solara[/name_f], [name_f]Soleil[/name_f], Étoile, [name_f]Elodie[/name_f], [name_f]Eloise[/name_f] // [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Daisy[/name_f], [name_u]Ridley[/name_u], [name_u]Hadley[/name_u], [name_f]Hadassah[/name_f], [name_f]Abigail[/name_f], [name_u]Abilene[/name_u] and [name_f]Margot[/name_f], [name_f]Margaux[/name_f], [name_f]Tegau[/name_f], [name_u]Tegan[/name_u], [name_f]Tegwen[/name_f], [name_f]Blodwyn[/name_f], [name_f]Gwyneth[/name_f] // [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Isabella[/name_f], [name_f]Mirabel[/name_f], [name_f]Miren[/name_f], [name_f]Miri[/name_f], [name_f]Maisie[/name_f], [name_f]Mayrose[/name_f]
DS: [name_m]Theodore[/name_m], [name_u]Edward[/name_u], [name_m]Edmund[/name_m], [name_u]Edison[/name_u], [name_m]Thomas[/name_m], [name_m]Silas[/name_m], [name_m]Tobias[/name_m] // [name_m]Patrick[/name_m], [name_m]Peter[/name_m], [name_u]Parker[/name_u], [name_u]Porter[/name_u], Harbour, [name_u]David[/name_u], [name_u]Davie[/name_u]
DD: [name_f]Louisa[/name_f], [name_f]Luella[/name_f], [name_f]Ella[/name_f], [name_f]Emma[/name_f], [name_f]Emmeline[/name_f], [name_f]Caroline[/name_f], [name_f]Catalina[/name_f] // [name_f]May[/name_f], [name_f]April[/name_f], [name_u]Aubrey[/name_u], [name_f]Audrey[/name_f], [name_f]Audra[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Rosaline[/name_f]
DS: [name_m]Calvin[/name_m], [name_m]Kelvin[/name_m], [name_m]Vincent[/name_m], [name_m]Vince[/name_m], [name_m]Lance[/name_m], [name_u]Lane[/name_u], [name_m]Kane[/name_m] // [name_m]Isaac[/name_m], [name_m]Isaiah[/name_m], [name_m]Josiah[/name_m], [name_u]Judah[/name_u], [name_u]Jude[/name_u], [name_m]Soren[/name_m], [name_m]Torin[/name_m]

(7/8)

[quote=“CherryBomb50, post:21, topic:408200, full:true”]
DH: [name_u]George[/name_u], [name_m]Paul[/name_m], [name_m]Ringo[/name_m], [name_u]Lennon[/name_u], [name_u]Lennox[/name_u], [name_m]Enzo[/name_m], [name_u]Ezra[/name_u], [name_m]Eleazar[/name_m] // [name_m]Samuel[/name_m], [name_m]Samson[/name_m], [name_u]Emerson[/name_u], [name_u]Emmett[/name_u], [name_u]Merritt[/name_u], [name_u]Jack[/name_u], [name_m]Mac[/name_m], [name_m]Malcolm[/name_m]
DW: [name_f]Jennifer[/name_f], [name_f]Ellen[/name_f], [name_f]Elaine[/name_f], [name_f]Alaina[/name_f], [name_f]Lainey[/name_f], [name_f]Adelaide[/name_f], [name_f]Adelaida[/name_f], [name_f]Adeline[/name_f] // [name_f]Mary[/name_f], [name_f]Marigold[/name_f], [name_f]Magnolia[/name_f], [name_f]Nola[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Anya[/name_f], [name_f]Ana[/name_f], [name_f]Anahi[/name_f]

DD/DD: [name_f]Sadie[/name_f], [name_f]Sally[/name_f], [name_f]Solara[/name_f], [name_f]Soleil[/name_f], Étoile, [name_f]Elodie[/name_f], [name_f]Eloise[/name_f], [name_f]Matilda[/name_f] // [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Daisy[/name_f], [name_u]Ridley[/name_u], [name_u]Hadley[/name_u], [name_f]Hadassah[/name_f], [name_f]Abigail[/name_f], [name_u]Abilene[/name_u], [name_f]Aveline[/name_f] and [name_f]Margot[/name_f], [name_f]Margaux[/name_f], [name_f]Tegau[/name_f], [name_u]Tegan[/name_u], [name_f]Tegwen[/name_f], [name_f]Blodwyn[/name_f], [name_f]Gwyneth[/name_f], [name_f]Gwendolyn[/name_f] // [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Isabella[/name_f], [name_f]Mirabel[/name_f], [name_f]Miren[/name_f], [name_f]Miri[/name_f], [name_f]Maisie[/name_f], [name_f]Mayrose[/name_f], [name_f]Marina[/name_f]
DS: [name_m]Theodore[/name_m], [name_u]Edward[/name_u], [name_m]Edmund[/name_m], [name_u]Edison[/name_u], [name_m]Thomas[/name_m], [name_m]Silas[/name_m], [name_m]Tobias[/name_m], [name_m]Julius[/name_m] // [name_m]Patrick[/name_m], [name_m]Peter[/name_m], [name_u]Parker[/name_u], [name_u]Porter[/name_u], Harbour, [name_u]David[/name_u], [name_u]Davie[/name_u], [name_m]Ricardo[/name_m]
DD: [name_f]Louisa[/name_f], [name_f]Luella[/name_f], [name_f]Ella[/name_f], [name_f]Emma[/name_f], [name_f]Emmeline[/name_f], [name_f]Caroline[/name_f], [name_f]Catalina[/name_f], [name_f]Evelina[/name_f] // [name_f]May[/name_f], [name_f]April[/name_f], [name_u]Aubrey[/name_u], [name_f]Audrey[/name_f], [name_f]Audra[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Rosaline[/name_f], [name_f]Primrose[/name_f]
DS: [name_m]Calvin[/name_m], [name_m]Kelvin[/name_m], [name_m]Vincent[/name_m], [name_m]Vince[/name_m], [name_m]Lance[/name_m], [name_u]Lane[/name_u], [name_m]Kane[/name_m], [name_m]Zane[/name_m] // [name_m]Isaac[/name_m], [name_m]Isaiah[/name_m], [name_m]Josiah[/name_m], [name_u]Judah[/name_u], [name_u]Jude[/name_u], [name_m]Soren[/name_m], [name_m]Torin[/name_m], [name_m]Achilles[/name_m]

(8/8)

DH: George, Paul, Lennon, Lennox, Enzo, Ezra, Eleazar // Samuel, Samson, Emerson, Emmett, Merritt, Jack, Malcolm
DW: Jennifer, Ellen, Elaine, Alaina, Lainey, Adelaide, Adeline // Mary, Marigold, Magnolia, Nola, Nora, Anya, Ana

DD/DD: Sadie, Sally, Solara, Soleil, Elodie, Eloise, Matilda // Rose, Daisy, Ridley, Hadley, Hadassah, Abigail, Aveline and Margot, Margaux, Tegan, Tegwen, Blodwyn, Gwyneth, Gwendolyn // Elizabeth, Isabella, Mirabel, Miren, Miri, Maisie, Marina
DS: Theodore, Edward, Edmund, Edison, Thomas, Silas, Tobias // Patrick, Peter, Parker, Porter, Harbour, David, Ricardo
DD: Louisa, Luella, Ella, Emma, Emmeline, Caroline, Catalina // May, April, Aubrey, Audrey, Audra, Rose, Rosaline
DS: Calvin, Kelvin, Vincent, Vince, Lance, Lane, Kane // Isaac, Isaiah, Josiah, Judah, Jude, Torin, Achilles

dropped:
Ringo Mac & Adelaida Anahi
Étoile Abilene + Tegau Mayrose
Julius Davie
Evelina Primrose
Zane Soren

DH: [name_u]George[/name_u], [name_m]Paul[/name_m], [name_u]Lennon[/name_u], [name_m]Enzo[/name_m], [name_u]Ezra[/name_u], [name_m]Eleazar[/name_m] // [name_m]Samuel[/name_m], [name_m]Samson[/name_m], [name_u]Emerson[/name_u], [name_u]Merritt[/name_u], [name_u]Jack[/name_u], [name_m]Malcolm[/name_m]
DW: [name_f]Jennifer[/name_f], [name_f]Ellen[/name_f], [name_f]Elaine[/name_f], [name_f]Lainey[/name_f], [name_f]Adelaide[/name_f], [name_f]Adeline[/name_f] // [name_f]Mary[/name_f], [name_f]Marigold[/name_f], [name_f]Magnolia[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Anya[/name_f], [name_f]Ana[/name_f]

DD/DD: [name_f]Sally[/name_f], [name_f]Solara[/name_f], [name_f]Soleil[/name_f], [name_f]Elodie[/name_f], [name_f]Eloise[/name_f], [name_f]Matilda[/name_f] // [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Daisy[/name_f], [name_u]Ridley[/name_u], [name_f]Hadassah[/name_f], [name_f]Abigail[/name_f], [name_f]Aveline[/name_f] and [name_f]Margot[/name_f], [name_u]Tegan[/name_u], [name_f]Tegwen[/name_f], [name_f]Blodwyn[/name_f], [name_f]Gwyneth[/name_f], [name_f]Gwendolyn[/name_f] // [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Isabella[/name_f], [name_f]Miren[/name_f], [name_f]Miri[/name_f], [name_f]Maisie[/name_f], [name_f]Marina[/name_f]
DS: [name_m]Theodore[/name_m], [name_u]Edward[/name_u], [name_m]Edmund[/name_m], [name_u]Edison[/name_u], [name_m]Thomas[/name_m], [name_m]Silas[/name_m] // [name_m]Patrick[/name_m], [name_m]Peter[/name_m], [name_u]Parker[/name_u], [name_u]Porter[/name_u], Harbour, [name_u]David[/name_u]
DD: [name_f]Louisa[/name_f], [name_f]Luella[/name_f], [name_f]Ella[/name_f], [name_f]Emma[/name_f], [name_f]Caroline[/name_f], [name_f]Catalina[/name_f] // [name_f]May[/name_f], [name_f]April[/name_f], [name_u]Aubrey[/name_u], [name_f]Audrey[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Rosaline[/name_f]
DS: [name_m]Calvin[/name_m], [name_m]Kelvin[/name_m], [name_m]Vincent[/name_m], [name_m]Vince[/name_m], [name_m]Lance[/name_m], [name_u]Lane[/name_u] // [name_m]Isaac[/name_m], [name_m]Isaiah[/name_m], [name_m]Josiah[/name_m], [name_u]Judah[/name_u], [name_u]Jude[/name_u], [name_m]Achilles[/name_m]

dropped:
[name_u]Lennox[/name_u] [name_u]Emmett[/name_u]
[name_f]Alaina[/name_f] [name_f]Nola[/name_f]

[name_f]Sadie[/name_f] [name_u]Hadley[/name_u] & [name_f]Margaux[/name_f] [name_f]Mirabel[/name_f]
[name_m]Tobias[/name_m] [name_m]Ricardo[/name_m]
[name_f]Emmeline[/name_f] [name_f]Audra[/name_f]
[name_m]Kane[/name_m] [name_m]Torin[/name_m]

DH: [name_u]George[/name_u], [name_u]Lennon[/name_u], [name_m]Enzo[/name_m], [name_u]Ezra[/name_u], [name_m]Eleazer[/name_m] // [name_m]Samuel[/name_m], [name_m]Samson[/name_m], [name_u]Merritt[/name_u], [name_u]Jack[/name_u], [name_m]Malcolm[/name_m]
DW: [name_f]Ellen[/name_f], [name_f]Elaine[/name_f], [name_f]Lainey[/name_f], [name_f]Adelaide[/name_f], [name_f]Adeline[/name_f] // [name_f]Marigold[/name_f], [name_f]Magnolia[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Anya[/name_f], [name_f]Ana[/name_f]

DD/DD: [name_f]Solara[/name_f], [name_f]Soleil[/name_f], [name_f]Elodie[/name_f], [name_f]Eloise[/name_f], [name_f]Matilda[/name_f] // [name_f]Daisy[/name_f], [name_u]Ridley[/name_u], [name_f]Hadassah[/name_f], [name_f]Abigail[/name_f], [name_f]Aveline[/name_f] AND [name_f]Margot[/name_f], [name_u]Tegan[/name_u], [name_f]Tegwen[/name_f], [name_f]Gwyneth[/name_f], [name_f]Gwendolyn[/name_f] // [name_f]Isabella[/name_f], [name_f]Miren[/name_f], [name_f]Miri[/name_f], [name_f]Maisie[/name_f], [name_f]Marina[/name_f]
DS: [name_m]Theodore[/name_m], [name_m]Edmund[/name_m], [name_u]Edison[/name_u], [name_m]Thomas[/name_m], [name_m]Silas[/name_m] // [name_m]Patrick[/name_m], [name_m]Peter[/name_m], [name_u]Parker[/name_u], [name_u]Porter[/name_u], [name_u]David[/name_u]
DD: [name_f]Louisa[/name_f], [name_f]Ella[/name_f], [name_f]Emma[/name_f], [name_f]Caroline[/name_f], [name_f]Catalina[/name_f] // [name_f]May[/name_f], [name_u]Aubrey[/name_u], [name_f]Audrey[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Rosaline[/name_f]
DS: [name_m]Calvin[/name_m], [name_m]Kelvin[/name_m], [name_m]Vincent[/name_m], [name_m]Vince[/name_m], [name_u]Lane[/name_u] // [name_m]Isaac[/name_m], [name_m]Isaiah[/name_m], [name_m]Josiah[/name_m], [name_u]Judah[/name_u], [name_u]Jude[/name_u]

Eliminated:
[name_m]Paul[/name_m] [name_u]Emerson[/name_u]
[name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Mary[/name_f]
[name_f]Sally[/name_f] [name_f]Rose[/name_f]
[name_f]Blodwyn[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f]
[name_u]Edward[/name_u] Harbour
[name_f]Luella[/name_f] [name_f]April[/name_f]
[name_m]Lance[/name_m] [name_m]Achilles[/name_m]

DH: George, Lennon, Enzo, Ezra // Samuel, Samson, Merritt, Malcolm
DW: Ellen, Elaine, Lainey, Adeline // Marigold, Magnolia, Nora, Anya

DD/DD: Solara, Soleil, Eloise, Matilda // Daisy, Hadassah, Abigail, Aveline AND Margot, Tegan, Tegwen, Gwendolyn // Isabella, Miri, Maisie, Marina
DS: Theodore, Edison, Thomas, Silas // Patrick, Peter, Porter, David
DD: Louisa, Ella, Caroline, Catalina // May, Aubrey, Audrey, Rosaline
DS: Calvin, Kelvin, Vincent, Lane // Isaac, Josiah, Judah, Jude

Eliminated:
Eleazer Jack & Adelaide Ana
Elodie Ridley + Gwyneth Miren
Edmund Parker
Emma Rose
Vince Isaiah

DH: [name_u]George[/name_u], [name_m]Enzo[/name_m], [name_u]Ezra[/name_u] // [name_m]Samuel[/name_m], [name_m]Samson[/name_m], [name_m]Malcolm[/name_m]
DW: [name_f]Ellen[/name_f], [name_f]Lainey[/name_f], [name_f]Adeline[/name_f] // [name_f]Marigold[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Anya[/name_f]

DD/DD: [name_f]Solara[/name_f], [name_f]Eloise[/name_f], [name_f]Matilda[/name_f] // [name_f]Daisy[/name_f], [name_f]Hadassah[/name_f], [name_f]Aveline[/name_f] AND [name_f]Margot[/name_f], [name_u]Tegan[/name_u], [name_f]Tegwen[/name_f] // [name_f]Isabella[/name_f], [name_f]Miri[/name_f], [name_f]Maisie[/name_f]
DS: [name_m]Theodore[/name_m], [name_m]Thomas[/name_m], [name_m]Silas[/name_m] // [name_m]Patrick[/name_m], [name_u]Porter[/name_u], [name_u]David[/name_u]
DD: [name_f]Louisa[/name_f], [name_f]Ella[/name_f], [name_f]Caroline[/name_f], // [name_u]Aubrey[/name_u], [name_f]Audrey[/name_f], [name_f]Rosaline[/name_f]
DS: [name_m]Calvin[/name_m], [name_m]Kelvin[/name_m] [name_u]Lane[/name_u] // [name_m]Isaac[/name_m], [name_m]Josiah[/name_m], [name_u]Judah[/name_u]

Eliminated: [name_u]Lennon[/name_u] [name_u]Merritt[/name_u], [name_f]Elaine[/name_f] [name_f]Magnolia[/name_f], [name_f]Soleil[/name_f] [name_f]Abigail[/name_f], [name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_f]Marina[/name_f], [name_u]Edison[/name_u] [name_m]Peter[/name_m], [name_f]Catalina[/name_f] [name_f]May[/name_f], and [name_m]Vincent[/name_m] [name_u]Jude[/name_u].

DH: [name_u]George[/name_u], [name_m]Enzo[/name_m] // [name_m]Samuel[/name_m], [name_m]Malcolm[/name_m]
DW: [name_f]Ellen[/name_f], [name_f]Adeline[/name_f] // [name_f]Marigold[/name_f], [name_f]Nora[/name_f]

DD/DD: [name_f]Eloise[/name_f], [name_f]Matilda[/name_f] // [name_f]Daisy[/name_f], [name_f]Aveline[/name_f] & [name_f]Margot[/name_f], [name_f]Tegwen[/name_f] // [name_f]Miri[/name_f], [name_f]Maisie[/name_f]
DS: [name_m]Theodore[/name_m], [name_m]Silas[/name_m] // [name_m]Patrick[/name_m], [name_u]David[/name_u]
DD: [name_f]Louisa[/name_f], [name_f]Ella[/name_f] // [name_f]Audrey[/name_f], [name_f]Rosaline[/name_f]
DS: [name_m]Calvin[/name_m], [name_m]Kelvin[/name_m] // [name_m]Isaac[/name_m], [name_u]Judah[/name_u]

eliminated: [name_u]Ezra[/name_u], [name_m]Samson[/name_m], [name_f]Lainey[/name_f], [name_f]Anya[/name_f], [name_f]Solara[/name_f], [name_f]Hadassah[/name_f], [name_u]Tegan[/name_u], [name_f]Isabella[/name_f], [name_m]Thomas[/name_m], [name_u]Porter[/name_u], [name_f]Caroline[/name_f], [name_u]Aubrey[/name_u], [name_u]Lane[/name_u], [name_m]Josiah[/name_m]

Winning Family:
[name_u]George[/name_u] [name_m]Samuel[/name_m] & [name_f]Adeline[/name_f] [name_f]Marigold[/name_f]
[name_f]Matilda[/name_f] [name_f]Daisy[/name_f] + [name_f]Margot[/name_f] [name_f]Miri[/name_f]
[name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m]
[name_f]Louisa[/name_f] [name_f]Audrey[/name_f]
[name_m]Calvin[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m]
(George & [name_f]Addy[/name_f], [name_f]Tilly[/name_f], [name_f]Margot[/name_f], [name_u]Theo[/name_u], [name_f]Lula[/name_f], & Calvin)

Runner-ups:
[name_m]Enzo[/name_m] [name_m]Malcolm[/name_m] & [name_f]Ellen[/name_f] [name_f]Nora[/name_f]
[name_f]Eloise[/name_f] [name_f]Aveline[/name_f] + [name_f]Tegwen[/name_f] [name_f]Maisie[/name_f]
[name_m]Silas[/name_m] [name_u]David[/name_u]
[name_f]Ella[/name_f] [name_f]Rosaline[/name_f]
[name_m]Kelvin[/name_m] [name_u]Judah[/name_u]


LNs: Aleman, [name_u]Amos[/name_u], Becerra, Boggs, McElroy, Rizzo, Segura, Venegas

DH (54): [name_m]Arnold[/name_m], [name_m]Carlton[/name_m], [name_m]Chester[/name_m], [name_u]Darin[/name_u], [name_m]Dominic[/name_m], [name_m]Ian[/name_m], [name_m]Luke[/name_m], Sidney//Howard, [name_u]Kerry[/name_u], [name_u]Lynn[/name_u], [name_u]Monty[/name_u], [name_m]Peter[/name_m], [name_m]Ramiro[/name_m], [name_u]Van[/name_u], [name_u]Vernon[/name_u]

DW (57): [name_f]Brenda[/name_f], [name_f]Cathy[/name_f], [name_f]Christina[/name_f], [name_u]Jan[/name_u], [name_f]Sandra[/name_f], [name_u]Sandy[/name_u], [name_f]Sharon[/name_f], Toni//Bridgett, [name_f]Cassie[/name_f], [name_u]Clare[/name_u], [name_f]Erica[/name_f], [name_f]Gracie[/name_f], [name_f]Johanna[/name_f], [name_f]Roxane[/name_f], [name_f]Sharlene[/name_f]
Maiden name: Aguirre, [name_u]Avery[/name_u], [name_m]Chen[/name_m], [name_m]Clark[/name_m], [name_m]Clay[/name_m], [name_u]Monroe[/name_u], [name_m]Nash[/name_m], Torres

DD (26): [name_u]Angel[/name_u], [name_u]Jamie[/name_u], [name_f]Kaitlin[/name_f], [name_f]Madeline[/name_f], [name_u]Mallory[/name_u], [name_f]Meagan[/name_f], [name_u]Sydney[/name_u], Tiffany//Birdie, [name_f]Fawn[/name_f], [name_u]Lark[/name_u], [name_u]Kit[/name_u], [name_u]Raven[/name_u], [name_u]Sparrow[/name_u], [name_u]Starling[/name_u], [name_u]Wren[/name_u]

DC (23): [name_u]Alex[/name_u], [name_u]Charlie[/name_u], [name_u]Drew[/name_u], [name_u]Elliot[/name_u], [name_u]Frankie[/name_u], [name_u]Jordan[/name_u], [name_u]Ollie[/name_u], Pax// [name_u]August[/name_u], [name_u]Fable[/name_u], [name_u]Journey[/name_u], [name_u]Justice[/name_u], [name_u]October[/name_u], [name_u]Onyx[/name_u], [name_f]Sonnet[/name_f], [name_u]Story[/name_u]

DD’s long-term BF (27): [name_m]Alexander[/name_m], [name_m]Carlos[/name_m], [name_u]Christian[/name_u], [name_u]David[/name_u], [name_m]Jeffrey[/name_m], [name_u]Jesse[/name_u], [name_u]John[/name_u], Samuel//Brett, [name_u]Cody[/name_u], [name_m]Collin[/name_m], [name_m]Donald[/name_m], [name_m]Edwin[/name_m], [name_m]Ivan[/name_m], [name_m]Jose[/name_m], [name_u]Max[/name_u]
Surname: [name_u]Augustine[/name_u], [name_m]Bertrand[/name_m], [name_m]Brenner[/name_m], Crawley, Deaton, [name_u]Lyle[/name_u], Michaels, Mosher

DC’s pet:
Type: Angora Rabbit, [name_f]Beta[/name_f] [name_m]Fish[/name_m], Corn Snake, [name_u]French[/name_u] Bulldog, Hamster, Monitor Lizard, Parakeet, Tuxedo [name_f]Cat[/name_f]
Name: [name_u]Azrael[/name_u], [name_f]Carlotta[/name_f], [name_f]Fancy[/name_f], [name_m]Little[/name_m], Mr. Meany, [name_f]Nena[/name_f], Squish, Twinkie

LNs: Aleman, [name_u]Amos[/name_u], Becerra, Boggs, Rizzo, Segura, Venegas

DH (54): [name_m]Arnold[/name_m], [name_m]Carlton[/name_m], [name_m]Chester[/name_m], [name_u]Darin[/name_u], [name_m]Dominic[/name_m], [name_m]Ian[/name_m], [name_u]Sidney[/name_u] // [name_u]Kerry[/name_u], [name_u]Lynn[/name_u], [name_u]Monty[/name_u], [name_m]Peter[/name_m], [name_m]Ramiro[/name_m], [name_u]Van[/name_u], [name_u]Vernon[/name_u]
DW (57): [name_f]Brenda[/name_f], [name_f]Christina[/name_f], [name_u]Jan[/name_u], [name_f]Sandra[/name_f], [name_u]Sandy[/name_u], [name_f]Sharon[/name_f], [name_u]Toni[/name_u] // [name_f]Bridgett[/name_f], [name_f]Cassie[/name_f], [name_u]Clare[/name_u], [name_f]Gracie[/name_f], [name_f]Johanna[/name_f], [name_f]Roxane[/name_f], [name_f]Sharlene[/name_f]
Maiden name: Aguirre, [name_u]Avery[/name_u], [name_m]Chen[/name_m], [name_m]Clark[/name_m], [name_m]Clay[/name_m], [name_u]Monroe[/name_u], [name_m]Nash[/name_m]

DD (26): [name_u]Angel[/name_u], [name_u]Jamie[/name_u], [name_f]Madeline[/name_f], [name_u]Mallory[/name_u], [name_f]Meagan[/name_f], [name_u]Sydney[/name_u], [name_f]Tiffany[/name_f] // [name_f]Birdie[/name_f], [name_f]Fawn[/name_f], [name_u]Lark[/name_u], [name_u]Raven[/name_u], [name_u]Sparrow[/name_u], [name_u]Starling[/name_u], [name_u]Wren[/name_u]

DC (23): [name_u]Alex[/name_u], [name_u]Charlie[/name_u], [name_u]Drew[/name_u], [name_u]Elliot[/name_u], [name_u]Frankie[/name_u], [name_u]Ollie[/name_u], [name_u]Pax[/name_u] // [name_u]August[/name_u], [name_u]Fable[/name_u], [name_u]Journey[/name_u], [name_u]Justice[/name_u], [name_u]Onyx[/name_u], [name_f]Sonnet[/name_f], [name_u]Story[/name_u]

DD’s long-term BF (27): [name_m]Alexander[/name_m], [name_m]Carlos[/name_m], [name_u]Christian[/name_u], [name_u]David[/name_u], [name_m]Jeffrey[/name_m], [name_u]Jesse[/name_u], [name_m]Samuel[/name_m] // [name_u]Brett[/name_u], [name_u]Cody[/name_u], [name_m]Collin[/name_m], [name_m]Edwin[/name_m], [name_m]Ivan[/name_m], [name_m]Jose[/name_m], [name_u]Max[/name_u]
Surname: [name_u]Augustine[/name_u], [name_m]Bertrand[/name_m], [name_m]Brenner[/name_m], Crawley, Deaton, [name_u]Lyle[/name_u], Michaels, Mosher

DC’s pet:
Type: Angora Rabbit, [name_f]Beta[/name_f] [name_m]Fish[/name_m], Corn Snake, Hamster, Monitor Lizard, Parakeet, Tuxedo [name_f]Cat[/name_f]
Name: [name_u]Azrael[/name_u], [name_f]Fancy[/name_f], [name_m]Little[/name_m], Mr. Meany, [name_f]Nena[/name_f], Squish, Twinkie

Eliminated: McElroy, [name_m]Luke[/name_m] [name_u]Howard[/name_u], [name_f]Cathy[/name_f] [name_f]Erica[/name_f], Torres, [name_f]Kaitlin[/name_f] [name_u]Kit[/name_u], [name_u]Jordan[/name_u] [name_u]October[/name_u], [name_u]John[/name_u] [name_m]Donald[/name_m], [name_m]Brenner[/name_m], [name_u]French[/name_u] Bulldog, and [name_f]Carlotta[/name_f].

LN: Aleman, [name_u]Amos[/name_u], Boggs, Rizzo, Segura, Venegas

DH (54): [name_m]Arnold[/name_m], [name_m]Carlton[/name_m], [name_m]Chester[/name_m], [name_m]Dominic[/name_m], [name_m]Ian[/name_m], [name_u]Sidney[/name_u] // [name_u]Lynn[/name_u], [name_u]Monty[/name_u], [name_m]Peter[/name_m], [name_m]Ramiro[/name_m], [name_u]Van[/name_u], [name_u]Vernon[/name_u]
DW (57): [name_f]Brenda[/name_f], [name_f]Christina[/name_f], [name_f]Sandra[/name_f], [name_u]Sandy[/name_u], [name_f]Sharon[/name_f], [name_u]Toni[/name_u] // [name_f]Bridgett[/name_f], [name_f]Cassie[/name_f], [name_u]Clare[/name_u], [name_f]Gracie[/name_f], [name_f]Johanna[/name_f], [name_f]Roxane[/name_f]
Maiden Name: Aguirre, [name_u]Avery[/name_u], [name_m]Clark[/name_m], [name_m]Clay[/name_m], [name_u]Monroe[/name_u], [name_m]Nash[/name_m]

DD (26): [name_u]Angel[/name_u], [name_u]Jamie[/name_u], [name_f]Madeline[/name_f], [name_u]Mallory[/name_u], [name_f]Meagan[/name_f], [name_u]Sydney[/name_u] // [name_f]Birdie[/name_f], [name_f]Fawn[/name_f], [name_u]Lark[/name_u], [name_u]Sparrow[/name_u], [name_u]Starling[/name_u], [name_u]Wren[/name_u]
-BF (27): [name_m]Carlos[/name_m], [name_u]Christian[/name_u], [name_u]David[/name_u], [name_m]Jeffrey[/name_m], [name_u]Jesse[/name_u], [name_m]Samuel[/name_m] // [name_u]Brett[/name_u], [name_u]Cody[/name_u], [name_m]Collin[/name_m], [name_m]Edwin[/name_m], [name_m]Ivan[/name_m], [name_u]Max[/name_u]

DC (23): [name_u]Alex[/name_u], [name_u]Charlie[/name_u], [name_u]Drew[/name_u], [name_u]Elliot[/name_u], [name_u]Ollie[/name_u], [name_u]Pax[/name_u] // [name_u]August[/name_u], [name_u]Fable[/name_u], [name_u]Journey[/name_u], [name_u]Onyx[/name_u], [name_f]Sonnet[/name_f], [name_u]Story[/name_u]
-Pet:
Type: Angora Rabbit, [name_f]Beta[/name_f] [name_m]Fish[/name_m], Hamster, Monitor Lizard, Parakeet, Tuxedo [name_f]Cat[/name_f]
Name: [name_u]Azrael[/name_u], [name_f]Fancy[/name_f], [name_m]Little[/name_m], [name_f]Nena[/name_f], Squish, Twinkie

Eliminated: The Becerra Family - [name_u]Darin[/name_u] [name_u]Kerry[/name_u], [name_u]Jan[/name_u] [name_f]Sharlene[/name_f], [name_f]Tiffany[/name_f] [name_u]Raven[/name_u], [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Jose[/name_m], [name_u]Frankie[/name_u] [name_u]Justice[/name_u], Mr. Meany the Corn Snake

1 Like

LN: Aleman, [name_u]Amos[/name_u], Boggs, Segura, Venegas

DH (54): [name_m]Arnold[/name_m], [name_m]Chester[/name_m], [name_m]Dominic[/name_m], [name_m]Ian[/name_m], [name_u]Sidney[/name_u] // [name_u]Lynn[/name_u], [name_u]Monty[/name_u], [name_m]Peter[/name_m], [name_m]Ramiro[/name_m], [name_u]Van[/name_u], [name_u]Vernon[/name_u]
DW (57): [name_f]Brenda[/name_f], [name_f]Sandra[/name_f], [name_u]Sandy[/name_u], [name_f]Sharon[/name_f], [name_u]Toni[/name_u] // [name_f]Bridgett[/name_f], [name_f]Cassie[/name_f], [name_f]Gracie[/name_f], [name_f]Johanna[/name_f], [name_f]Roxane[/name_f]
Maiden Name: [name_u]Avery[/name_u], [name_m]Clark[/name_m], [name_m]Clay[/name_m], [name_u]Monroe[/name_u], [name_m]Nash[/name_m]

DD (26): [name_u]Angel[/name_u], [name_u]Jamie[/name_u], [name_f]Madeline[/name_f], [name_u]Mallory[/name_u], [name_u]Sydney[/name_u] // [name_f]Birdie[/name_f], [name_f]Fawn[/name_f], [name_u]Lark[/name_u], [name_u]Sparrow[/name_u], [name_u]Wren[/name_u]
-BF (27): [name_m]Carlos[/name_m], [name_u]Christian[/name_u], [name_u]David[/name_u], [name_m]Jeffrey[/name_m], [name_u]Jesse[/name_u], [name_m]Samuel[/name_m] // [name_u]Brett[/name_u], [name_u]Cody[/name_u], [name_m]Collin[/name_m], [name_m]Edwin[/name_m], [name_m]Ivan[/name_m], [name_u]Max[/name_u]
Surname: [name_u]Augustine[/name_u], [name_m]Bertrand[/name_m], Crawley, Deaton, [name_u]Lyle[/name_u], Michaels, Mosher

DC (23): [name_u]Alex[/name_u], [name_u]Charlie[/name_u], [name_u]Drew[/name_u], [name_u]Elliot[/name_u], [name_u]Ollie[/name_u], [name_u]Pax[/name_u] // [name_u]August[/name_u], [name_u]Fable[/name_u], [name_u]Journey[/name_u], [name_u]Onyx[/name_u], [name_f]Sonnet[/name_f], [name_u]Story[/name_u]
-Pet:
Type: Angora Rabbit, [name_f]Beta[/name_f] [name_m]Fish[/name_m], Hamster, Monitor Lizard, Parakeet
Name: [name_u]Azrael[/name_u], [name_f]Fancy[/name_f], [name_m]Little[/name_m], Squish, Twinkie

Eliminated: Rizzo, [name_m]Carlton[/name_m] [name_u]Lynn[/name_u], [name_f]Christina[/name_f] [name_u]Clare[/name_u], Aguirre, [name_f]Meagan[/name_f] [name_u]Starling[/name_u], [name_m]Brenner[/name_m], [name_u]Drew[/name_u] [name_u]Journey[/name_u], Tuxedo [name_f]Cat[/name_f], and [name_f]Nena[/name_f].

@ChuckTheGondor, please eliminate a Boyfriend, too :slight_smile: Thanks!

I’m counting, and while i did forget the boyfriend’s first and middle names, every bank seems to have an equal amount of names except for the boyfriend’s last name, which i did eliminate, but i think the previous poster skipped it.

Either way, i’m out. I’m always the one who gets called out for messing things up, whether i did or not.

I’m sorry you feel that way, and I apologize, that was my mistake. I usually fix these things myself, but I had just seen the topic was replied to. Thanks.

I’m so sorry, I just realized I was playing the wrong game in this thread. I am going to start over.
:grimacing:

LN: Segura,

DH (54): [name_m]Dominic[/name_m], || [name_m]Peter[/name_m],

DW (57): [name_f]Sandra[/name_f], || [name_f]Roxane[/name_f],

DD (26): [name_u]Jamie[/name_u], || [name_u]Sparrow[/name_u],
-BF (27): [name_m]Samuel[/name_m], || [name_m]Edwin[/name_m],
BF’s Surname: Michaels,

DC (23): [name_u]Elliot[/name_u], || Oyx,
DC’s [name_f]Pet[/name_f]:
Type: Hamster,
Name: Squish,

(1/8)

LN: Segura, [name_f]Sedona[/name_f]

DH (54): [name_m]Dominic[/name_m], [name_u]Nico[/name_u] // [name_m]Peter[/name_m], [name_u]Parker[/name_u]

DW (57): [name_f]Sandra[/name_f], [name_f]Kendra[/name_f] // [name_f]Roxane[/name_f], [name_u]Rowan[/name_u]

DD (26): [name_u]Jamie[/name_u], [name_u]Jacie[/name_u] // [name_u]Sparrow[/name_u], [name_u]Wren[/name_u]
-BF (27): [name_m]Samuel[/name_m], [name_m]Samson[/name_m] // [name_m]Edwin[/name_m], [name_m]Winston[/name_m] (Surname: Michaels, Miles)

DC (23): [name_u]Elliot[/name_u], [name_u]Ellis[/name_u] // [name_u]Onyx[/name_u], [name_u]Nyx[/name_u]
DC’s [name_f]Pet[/name_f]:
-Type: Hamster, Gerbil
-Name: Squish, Squash

(2/8)

1 Like

LN: Segura, [name_f]Sedona[/name_f], [name_m]Adonis[/name_m]

DH54: [name_m]Dominic[/name_m], [name_u]Nico[/name_u], [name_m]Nicholas[/name_m] // [name_m]Peter[/name_m], [name_u]Parker[/name_u], [name_u]Archer[/name_u]
DW57: [name_f]Sandra[/name_f], [name_f]Kendra[/name_f], [name_u]Kennedy[/name_u] // [name_f]Roxane[/name_f], [name_u]Rowan[/name_u], [name_f]Rowena[/name_f]

DD26: [name_u]Jamie[/name_u], [name_u]Jacie[/name_u], [name_u]Jade[/name_u] // [name_u]Sparrow[/name_u], [name_u]Wren[/name_u], [name_u]Raine[/name_u]
-BF27: [name_m]Samuel[/name_m], [name_m]Samson[/name_m], [name_u]Mason[/name_u] // [name_m]Edwin[/name_m], [name_m]Winston[/name_m], [name_m]Weston[/name_m] (LN: Michaels, [name_u]Miles[/name_u], Styles)

DC23: [name_u]Elliot[/name_u], [name_u]Ellis[/name_u], [name_u]Eli[/name_u] // [name_u]Onyx[/name_u], [name_u]Nyx[/name_u], [name_m]Knox[/name_m]
-Pet:
—Type: Hamster, Gerbil, Bearded Dragon
—Name: Squish, Squash, Squirt

(3/8)

1 Like