Autumn Name Quiz

[name]Lyra[/name] [name]Talia[/name]
[name]Aurelie[/name] [name]Kyler[/name]
[name]Silvia[/name] [name]Ivy[/name]

[name]Avery[/name] [name]Talia[/name]
[name]Aurelie[/name] [name]Chloe[/name]
[name]Silvia[/name] [name]Hazel[/name]

[name]Umbria[/name] [name]Rory[/name]
[name]Aurelie[/name] Sagittaria
[name]Silvia[/name] [name]Eira[/name]

[name]Umbria[/name] [name]Talia[/name]
[name]Hattie[/name] [name]Kyler[/name]
[name]Portia[/name] [name]Eira[/name]

[name]Umbria[/name] [name]Octavia[/name]
[name]Macy[/name] [name]Chloe[/name]
[name]Portia[/name] [name]Hazel[/name]

[name]Umbria[/name] [name]Rory[/name]
[name]Hattie[/name] [name]Chloe[/name]
[name]Bellatrix[/name] [name]Brianna[/name]

[name]Autumn[/name] [name]Rory[/name]
[name]Hattie[/name] Sagittaria
[name]Bellatrix[/name] [name]Ivy[/name] ‘[name]Trixie[/name]’

[name]Autumn[/name] [name]Talia[/name]
[name]Aurelie[/name] Sagittaria
[name]Portia[/name] [name]Eira[/name]

[name]Lyra[/name] [name]Maisie[/name]
[name]Aurelie[/name] [name]Chloe[/name]
[name]Silvia[/name] [name]Eira[/name]

[name]Umbria[/name] [name]Rory[/name]
[name]Macy[/name] [name]Chloe[/name]
[name]Silvia[/name] [name]Eira[/name]

First daughter: [name]Autumn[/name] [name]Talia[/name] - 4/10
Second daughter: [name]Aurelie[/name] Sagittaria - 5/10
Third daughter: [name]Silvia[/name] [name]Eira[/name] - 3/10

[name]Umbria[/name] [name]Octavia[/name]
[name]Aurelie[/name] Sagittaria
[name]Silvia[/name] [name]Ivy[/name]

[name]Silvia[/name] [name]Ivy[/name]
[name]Umbria[/name] [name]Octavia[/name]
[name]Aurelie[/name] Sagittaria

First daughter: [name]Avery[/name] [name]Maisie[/name]

Second daughter: [name]Hattie[/name] [name]Chloe[/name]

Third daughter: [name]Bellatrix[/name] “[name]Trixie[/name]” [name]Brianna[/name]

[name]Autumn[/name] [name]Octavia[/name]
[name]Macy[/name] [name]Kyler[/name]
[name]Silvia[/name] [name]Brianna[/name]

[name]Lyra[/name] [name]Octavia[/name]
[name]Aurelie[/name] [name]Chloe[/name]
[name]Bellatrix[/name] [name]Ivy[/name]

[name]Lyra[/name] [name]Octavia[/name]
[name]Aurelie[/name] [name]Kyler[/name]
[name]Portia[/name] [name]Brianna[/name]

[name]Avery[/name] [name]Maisie[/name]
[name]Aurelie[/name] [name]Chloe[/name]
[name]Portia[/name] [name]Hazel[/name]

Lyra Talia 5
Hattie Kyler 4
Bellatrix Ivy 1

[name]Lyra[/name], [name]Hattie[/name] & [name]Bella[/name]

[name]Avery[/name] [name]Talia[/name]
[name]Kate[/name] [name]Kyler[/name]
[name]Silvia[/name] [name]Eira[/name]