Baby girls born 2012!

[name]Alexis[/name] “lexi” [name]Billie[/name]- 23/7/12
[name]Scarlet[/name] [name]Poppy[/name]- 22/6/12
[name]Ruby[/name] [name]Salome[/name]- 19/3/12
[name]Hope[/name] [name]Alice[/name]- 09/1/12
[name]Angelica[/name] “[name]Angel[/name]” [name]Louise[/name]- 11/6/12
[name]Catherine[/name] “[name]Cathy[/name]” [name]Hope[/name]- 10/2/12
[name]Caroline[/name] [name]True[/name]- 10/2/12