DROP 2, ADD 1 (BOYS)

[name]Ashton[/name]
[name]Brent[/name]
[name]Callum[/name]
[name]David[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Fraser[/name]
[name]Gregory[/name]
[name]Hal[/name]
[name]Ingram[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Keith[/name]
[name]Lyle[/name]
Mico
[name]Nathaniel[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Preston[/name]
[name]Quinn[/name]
Rushton
[name]Sean[/name]
[name]Trevor[/name]
Uaine
[name]Victor[/name]
[name]Wade[/name]
[name]Xavier[/name]
Yaz
[name]Zachary[/name]

[name]Ashton[/name]
[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Callum[/name]
[name]David[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Fraser[/name]
[name]Gregory[/name]
[name]Hal[/name]
[name]Ingram[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Keith[/name]
[name]Lyle[/name]
Mico
[name]Nathaniel[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Preston[/name]
[name]Quinn[/name]
Rushton
[name]Sean[/name]
[name]Trevor[/name]
[name]Victor[/name]
[name]Wade[/name]
[name]Xavier[/name]
[name]Zachary[/name]

dropped Yaz
and Uaine
added [name]Brendan[/name]

[name]Ashton[/name]
[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Callum[/name]
[name]David[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Fraser[/name]
[name]Gregory[/name]
[name]Ingram[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Keith[/name]
[name]Lyle[/name]
Mico
[name]Nathaniel[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Preston[/name]
[name]Jeremy[/name]
[name]Quinn[/name]
Rushton
[name]Sean[/name]
[name]Trevor[/name]
[name]Victor[/name]
[name]Wade[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Hal[/name] & [name]Xavier[/name]
Added: [name]Jeremy[/name]

[name]Ashton[/name]
[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Callum[/name]
[name]David[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Fraser[/name]
[name]Gregory[/name]
[name]Ingram[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Keith[/name]
Mico
[name]Nathaniel[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Preston[/name]
[name]Jeremy[/name]
[name]Quinn[/name]
[name]Sean[/name]
[name]Trevor[/name]
[name]Victor[/name]
[name]Wade[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Lyle[/name]
& Rushton
Added: [name]William[/name]

[name]Ashton[/name]
[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Callum[/name]
[name]Carlo[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Gregory[/name]
[name]Ingram[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Keith[/name]
Mico
[name]Nathaniel[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Preston[/name]
[name]Jeremy[/name]
[name]Quinn[/name]
[name]Sean[/name]
[name]Trevor[/name]
[name]Victor[/name]
[name]Wade[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]David[/name] and [name]Fraser[/name]
Added: [name]Carlo[/name]

[name]Ashton[/name]
[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Callum[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Gregory[/name]
[name]Ingram[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Keith[/name]
Mico
[name]Nathaniel[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Preston[/name]
[name]Quinn[/name]
[name]Sean[/name]
[name]Trevor[/name]
[name]Victor[/name]
[name]Wade[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Carlo[/name]
and [name]Jeremy[/name]
Added: [name]Joshua[/name]

[name]Ashton[/name]
[name]August[/name]
[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Callum[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Gregory[/name]
[name]Ingram[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Keith[/name]
Mico
[name]Nathaniel[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Preston[/name]
[name]Quinn[/name]
[name]Sean[/name]
[name]Trevor[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Wade[/name] and [name]Victor[/name]
Added: [name]August[/name]

[name]Ashton[/name]
[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Callum[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Gregory[/name]
[name]Ingram[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Keith[/name]
Mico
[name]Nathaniel[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Quinn[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sean[/name]
[name]Trevor[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]August[/name]
and [name]Preston[/name]
Added: [name]Samuel[/name]

[name]Asher[/name]
[name]Ashton[/name]
[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Callum[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Gregory[/name]
[name]Ingram[/name]
[name]Jack[/name]
Mico
[name]Nathaniel[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sean[/name]
[name]Trevor[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Quinn[/name] and [name]Keith[/name]
Added: [name]Asher[/name]

[name]Asher[/name]
[name]Ashton[/name]
[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Gregory[/name]
[name]Jack[/name]
Mico
[name]Nathaniel[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sean[/name]
[name]Trevor[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]
[name]Myles[/name]

Dropped [name]Ingram[/name] + [name]Callum[/name]
Added [name]Myles[/name]

[name]Asher[/name]
[name]Ashton[/name]
[name]Beckett[/name]
[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Gregory[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Nathaniel[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sean[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]
[name]Myles[/name]

Dropped [name]Trevor[/name] and Mico
Added [name]Beckett[/name]

[name]Asher[/name]
[name]Beckett[/name]
[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Gregory[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Nathaniel[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sean[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]
[name]Myles[/name]
[name]Xavier[/name]

Dropped [name]Gregory[/name] and [name]Ashton[/name]
Added [name]Xavier[/name]

[name]Asher[/name]
[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Gregory[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Nathaniel[/name]
[name]Robert[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sean[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]
[name]Xavier[/name]

Dropped [name]Myles[/name]
and [name]Beckett[/name]
Added [name]Robert[/name]

[name]Brayden[/name]
[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Gregory[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Nathaniel[/name]
[name]Robert[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Sean[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]
[name]Xavier[/name]

Dropped: [name]Asher[/name] & [name]Samuel[/name]
Added: [name]Brayden[/name]

[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Gregory[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Nathaniel[/name]
[name]Robert[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Sean[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]
[name]Xavier[/name]
[name]Daniel[/name]

Dropped [name]Brayden[/name] and [name]Edward[/name]
Added [name]Daniel[/name]

[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Calvin[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Nathaniel[/name]
[name]Robert[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Sean[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]
[name]Daniel[/name]

Dropped [name]Gregory[/name] and [name]Xavier[/name]
Added [name]Calvin[/name]

[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Chance[/name]
[name]Nathaniel[/name]
[name]Robert[/name]
[name]Owen[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]
[name]Daniel[/name]

Dropped [name]Calvin[/name]
and [name]Sean[/name]
Added [name]Chance[/name]

[name]Brent[/name]
[name]Brendan[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Chance[/name]
[name]Marcellus[/name]
[name]Nathaniel[/name]
[name]Robert[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped [name]Daniel[/name] and [name]Owen[/name]
Added [name]Marcellus[/name]

[name]Brendan[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Brock[/name]
[name]Chance[/name]
[name]Nathaniel[/name]
[name]Robert[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped [name]Marcellus[/name]
and [name]Brent[/name]
Added [name]Brock[/name]

[name]Brendan[/name]
[name]Camden[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Brock[/name]
[name]Chance[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped [name]Robert[/name] and [name]Nathaniel[/name]
Added [name]Camden[/name]