International women's day caf

helen rebekah + florence elisabeth
— phoebe diana mae
— jane greta teresa
— amelia harper anne

nell + florrie with bee, jane, + millie

[name_f]Serena[/name_f] [name_f]Ruth[/name_f] + [name_u]Kahlo[/name_u] [name_f]Elizabeth[/name_f]
– [name_u]Austen[/name_u] [name_f]Mae[/name_f]
– [name_f]Greta[/name_f] [name_f]Jane[/name_f]
– [name_u]Harper[/name_u] [name_f]Caroline[/name_f]

DW: [name_f]Harriet[/name_f] [name_f]Aretha[/name_f] [name_f]Rebekah[/name_f]
DW: [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Marsha[/name_f]

DD: [name_f]Emmeline[/name_f] [name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Diana[/name_f]
DD: [name_f]Millie[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Jane[/name_f]
DD: [name_u]Harper[/name_u] [name_u]Anne[/name_u] [name_f]Amelia[/name_f]

DW: [name_f]Harriet[/name_f] [name_f]Aretha[/name_f]
DW: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_u]Kahlo[/name_u]

DD: [name_f]Phoebe[/name_f] [name_u]Austen[/name_u] [name_f]Mae[/name_f]
DD: [name_f]Gloria[/name_f] [name_f]Millie[/name_f] [name_f]Clara[/name_f]
DD: [name_u]Harper[/name_u] [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Mari[/name_f]

[name_f]Mia[/name_f] [name_f]Harriet[/name_f] [name_f]Ruth[/name_f]
[name_f]Rosa[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_u]Florence[/name_u]

[name_f]Emmeline[/name_f] [name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
[name_f]Clara[/name_f] [name_f]Jane[/name_f] [name_u]Marley[/name_u]
[name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] [name_u]Harper[/name_u]

DW: [name_f]Harriet[/name_f] [name_f]Michelle[/name_f]
DW: [name_f]Rosa[/name_f] [name_u]Marie[/name_u]

DD: [name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Emmeline[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
DD: [name_f]Clara[/name_f] [name_u]Nightingale[/name_u] [name_f]Jane[/name_f]
DD: [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] [name_u]Anne[/name_u]

dw (35): harriet michelle
dw (36): florence kahlo

dd (7): austen phoebe
dd (5): marley jane
dd (3): harper caroline

[name_f]Ruth[/name_f] [name_f]Harriett[/name_f]
[name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Rosa[/name_f]

[name_f]Phoebe[/name_f] [name_f]Diana[/name_f]
[name_f]Millie[/name_f] [name_f]Teresa[/name_f]
[name_u]Simone[/name_u] [name_u]Harper[/name_u]