Isabella,Chiara and

Isabella,[name_f]Chiara[/name_f] and…
  • Angelina
  • Valentina
  • Natalie

0 voters

LOVE [name_f]Angelina[/name_f] with [name_f]Isabella[/name_f] & [name_f]Chiara[/name_f].

1 Like

I like [name_f]Valentina[/name_f] with [name_f]Isabella[/name_f] and [name_f]Chiara[/name_f].

Natalia would be really pretty too. I love [name_f]Natalie[/name_f] but I feel the “a” ending is a theme here.

I love [name_f]Valentina[/name_f] with [name_f]Isabella[/name_f] and [name_f]Chiara[/name_f], but I agree with the pp that [name_f]Natalia[/name_f] would be a great option too! I love the sound of [name_f]Isabella[/name_f], [name_f]Chiara[/name_f], and [name_f]Natalia[/name_f] a lot, actually.