Italian Family

DW: [name_f]Alessia[/name_f], [name_f]Amica[/name_f], [name_f]Donatella[/name_f], [name_f]Giulia[/name_f], [name_f]Livia[/name_f]
DW: [name_f]Ottavia[/name_f], [name_f]Violetta[/name_f], [name_f]Amadea[/name_f], [name_f]Aurelia[/name_f], [name_f]Elettra[/name_f]

DD: [name_f]Laurenza[/name_f]/[name_f]Lorenza[/name_f], [name_f]Paolina[/name_f], [name_f]Viviana[/name_f], [name_f]Amalia[/name_f], [name_f]Bruna[/name_f]
DD: [name_f]Emilia[/name_f], [name_f]Letizia[/name_f], [name_f]Luciana[/name_f], [name_f]Placida[/name_f], [name_f]Amata[/name_f]
DD: [name_f]Chiara[/name_f], [name_f]Fabiana[/name_f] [name_f]Lia[/name_f], [name_f]Oriana[/name_f], [name_f]Venezia[/name_f]

DW: [name_f]Livia[/name_f] [name_f]Donatella[/name_f] “[name_f]Liv[/name_f]”
DW: [name_f]Ottavia[/name_f] [name_f]Amadea[/name_f] “[name_f]Tavia[/name_f]”

DD: [name_f]Viviana[/name_f] [name_f]Amalia[/name_f] “[name_f]Vivi[/name_f]”
DD: [name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Letizia[/name_f] “[name_f]Emme[/name_f]”
DD: [name_f]Oriana[/name_f] [name_f]Chiara[/name_f] “[name_u]Ori[/name_u]”

[name_f]Liv[/name_f] and [name_f]Tavia[/name_f]
[name_f]Vivi[/name_f], [name_f]Emme[/name_f] and [name_u]Ori[/name_u]

DW: Guilia [name_f]Donatella[/name_f]
DW: [name_f]Violetta[/name_f] [name_f]Aurelia[/name_f]

DD: [name_f]Viviana[/name_f] [name_f]Paolina[/name_f]
DD: [name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Luciana[/name_f]
DD: [name_f]Lia[/name_f] [name_f]Oriana[/name_f]

DW: [name_f]Alessia[/name_f] [name_f]Donatella[/name_f] and DW: [name_f]Ottavia[/name_f] [name_f]Violetta[/name_f]

DD: [name_f]Viviana[/name_f] [name_f]Amalia[/name_f]
DD: [name_f]Luciana[/name_f] [name_f]Amata[/name_f]
DD: [name_f]Venezia[/name_f] [name_f]Chiara[/name_f]

DW: [name_f]Giulia[/name_f] [name_f]Alessia[/name_f]
DW: [name_f]Violetta[/name_f] [name_f]Amadea[/name_f]

  • DD: [name_f]Viviana[/name_f] [name_f]Amalia[/name_f]
  • DD: [name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Luciana[/name_f]
  • DD: [name_f]Chiara[/name_f] [name_f]Venezia[/name_f]

[name_f]Livia[/name_f] [name_f]Donatella[/name_f] DiStefano + [name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Violetta[/name_f] [name_u]Natale[/name_u]
— [name_f]Paolina[/name_f] [name_f]Viviana[/name_f] DiStefano-[name_u]Natale[/name_u]
— [name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Amata[/name_f] DiStefano-[name_u]Natale[/name_u]
— [name_f]Fabiana[/name_f] [name_f]Venezia[/name_f] DiStefano-[name_u]Natale[/name_u]

DW: [name_f]Alessia[/name_f] [name_f]Livia[/name_f]
DW: [name_f]Ottavia[/name_f] [name_f]Amadea[/name_f]

DD: [name_f]Amalia[/name_f] [name_f]Bruna[/name_f]
DD: [name_f]Letizia[/name_f] [name_f]Amata[/name_f]
DD: [name_f]Chiara[/name_f] [name_f]Venezia[/name_f]

DW: [name_f]Livia[/name_f] [name_f]Alessia[/name_f]
DW: [name_f]Violetta[/name_f] [name_f]Ottavia[/name_f]

DD: [name_f]Viviana[/name_f] [name_f]Amalia[/name_f]
DD: [name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Luciana[/name_f]
DD: [name_f]Chiara[/name_f] [name_f]Venezia[/name_f]

DW: [name_f]Alessia[/name_f] [name_f]Livia[/name_f]
DW: [name_f]Violetta[/name_f] [name_f]Amadea[/name_f]

DD: [name_f]Viviana[/name_f] [name_f]Paolina[/name_f]
DD: [name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Luciana[/name_f]
DD: [name_f]Chiara[/name_f] [name_f]Venezia[/name_f]

DW: [name_f]Alessia[/name_f] [name_f]Livia[/name_f]
DW: [name_f]Violetta[/name_f] [name_f]Aurelia[/name_f]

DD: [name_f]Amalia[/name_f] [name_f]Lorenza[/name_f]
DD: [name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Luciana[/name_f]
DD: [name_f]Lia[/name_f] [name_f]Venezia[/name_f]

:slight_smile:

DW: [name_f]Donatella[/name_f] [name_f]Amica[/name_f]
DW: [name_f]Elettra[/name_f] [name_f]Violetta[/name_f]

DD: [name_f]Laurenza[/name_f] [name_f]Bruna[/name_f]
DD: [name_f]Amata[/name_f] [name_f]Luciana[/name_f]
DD: [name_f]Oriana[/name_f] [name_f]Lia[/name_f]

DW: [name_f]Alessia[/name_f] [name_f]Livia[/name_f]
DW: [name_f]Ottavia[/name_f] [name_f]Violetta[/name_f] [name_f]Avia[/name_f]

DD: [name_f]Viviana[/name_f] [name_f]Bruna[/name_f] [name_f]Vivi[/name_f]
DD: [name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Luciana[/name_f] [name_f]Emi[/name_f]
DD: [name_f]Oriana[/name_f] [name_f]Lia[/name_f] [name_u]Ori[/name_u]

DW: [name_f]Giulia[/name_f] [name_f]Alessia[/name_f]
DW: [name_f]Violetta[/name_f] [name_f]Aurelia[/name_f]

DD: [name_f]Viviana[/name_f] [name_f]Amalia[/name_f]
DD: [name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Luciana[/name_f]
DD: [name_f]Chiara[/name_f] [name_f]Lia[/name_f]

DW: [name_f]Giulia[/name_f] [name_f]Alessia[/name_f]
DW: [name_f]Amadea[/name_f] [name_f]Violetta[/name_f]

DD: [name_f]Lorenza[/name_f] [name_f]Viviana[/name_f]
DD: [name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Luciana[/name_f]
DD: [name_f]Fabiana[/name_f] [name_f]Venezia[/name_f]

DW: [name_f]Livia[/name_f] [name_f]Alessia[/name_f]
DW: [name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Amadea[/name_f]

DD: [name_f]Amalia[/name_f] [name_f]Lorenza[/name_f] “[name_f]Mali[/name_f]”
DD: [name_f]Luciana[/name_f] [name_f]Amata[/name_f] “[name_f]Luci[/name_f]”
DD: [name_f]Chiara[/name_f] [name_f]Oriana[/name_f] “[name_u]Ari[/name_u]”

[name_f]Alessia[/name_f] [name_f]Amica[/name_f]
[name_f]Amadea[/name_f] [name_f]Aurelia[/name_f]

[name_f]Amalia[/name_f] [name_f]Bruna[/name_f]
[name_f]Letizia[/name_f] [name_f]Amata[/name_f]
[name_f]Oriana[/name_f] [name_f]Venezia[/name_f]

DW: [name_f]Donatella[/name_f] [name_f]Amica[/name_f]
DW: [name_f]Violetta[/name_f] [name_f]Amadea[/name_f]

DD1: [name_f]Paolina[/name_f] [name_f]Bruna[/name_f]
DD2: [name_f]Luciana[/name_f] [name_f]Amata[/name_f]
DD3: [name_f]Chiara[/name_f] [name_f]Oriana[/name_f]

DW: [name_f]Giulia[/name_f] [name_f]Alessia[/name_f]
DW: [name_f]Elettra[/name_f] [name_f]Amadea[/name_f]

DD: [name_f]Lorenza[/name_f] [name_f]Amalia[/name_f]
DD: [name_f]Amata[/name_f] [name_f]Letizia[/name_f]
DD: [name_f]Venezia[/name_f] [name_f]Chiara[/name_f]

DW : [name_f]Giulia[/name_f] [name_f]Donatella[/name_f]
DW : [name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Violetta[/name_f]

DD : [name_f]Viviana[/name_f] [name_f]Amalia[/name_f]
DD : [name_f]Luciana[/name_f] [name_f]Amata[/name_f]
DD : [name_f]Oriana[/name_f] [name_f]Venezia[/name_f]

DW: [name_f]Livia[/name_f] [name_f]Donatella[/name_f]
DW: [name_f]Amadea[/name_f] [name_f]Elettra[/name_f]

DD: [name_f]Bruna[/name_f] [name_f]Laurenza[/name_f]
DD: [name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Amata[/name_f]
DD: [name_f]Chiara[/name_f] [name_f]Venezia[/name_f]