Octuplets Game (B/G/Gender Neutral!)

[name_m]Maximilian[/name_m] [name_u]Ellis[/name_u] - kept
[name_u]Gabriel[/name_u] [name_m]Edward[/name_m] - swapped
[name_m]Cassian[/name_m] [name_u]James[/name_u] - changed mn
[name_f]Felicity[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] - changed fn
[name_f]Lottie[/name_f] [name_f]Heloise[/name_f] - connected
[name_f]Jessamy[/name_f] [name_f]Greta[/name_f] - initials
[name_u]Parker[/name_u] [name_m]Theodore[/name_m] - exchanged
[name_f]Annabeth[/name_f] [name_u]Wren[/name_u] - new

[name_m]Maximilian[/name_m] [name_u]Robert[/name_u] (changed mn)
[name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Gabriel[/name_u] (exchanged)
[name_m]Barnaby[/name_m] [name_u]James[/name_u] (changed fn)
[name_f]Caroline[/name_f] [name_f]Felicity[/name_f] (swapped)
[name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Hope[/name_f] (initials)
[name_f]Jessica[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f] (connected)
[name_m]Ephraim[/name_m] [name_m]Paul[/name_m] (new)
[name_f]Annabeth[/name_f] [name_u]Wren[/name_u] (kept)

[name_f]Annabeth[/name_f] [name_u]Wren[/name_u] (kept)
[name_u]Gabriel[/name_u] [name_m]Theodore[/name_m] (swapped)
[name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Lucia[/name_f] (exchanged)
[name_f]Leila[/name_f] [name_f]Felicity[/name_f] (changed fn)
[name_m]Maximilian[/name_m] [name_u]Kai[/name_u] (changed mn)
[name_m]Humphrey[/name_m] [name_m]Joel[/name_m] (connected)
[name_u]Bennett[/name_u] [name_m]Jax[/name_m] (initials)
[name_f]Delia[/name_f] [name_f]Verity[/name_f] (new)

[name_f]Annabeth[/name_f] [name_u]Wren[/name_u] (kept)
[name_u]Gabriel[/name_u] [name_u]Bennett[/name_u] (exchanged)
[name_f]Margarita[/name_f] [name_f]Lucy[/name_f] (connected)
[name_f]Felicity[/name_f] [name_f]Leila[/name_f] (swapped)
[name_f]Marigold[/name_f] [name_f]Kate[/name_f] (initials)
[name_m]Humphrey[/name_m] [name_m]Leo[/name_m] (changed mn)
[name_u]Teagan[/name_u] [name_u]Juniper[/name_u] (new)
[name_f]Rose[/name_f] [name_f]Verity[/name_f] (changed fn)

margarita lucy (kept)
verity rose (swapped)
cornelia juniper (changed fn)
leo aston (changed mn)
felicity kate (exchanged)
oriel benedict (connected)
augustus wilfred (initials)
cosmo rafferty (new)

[name_f]Eliana[/name_f] [name_f]Lucy[/name_f] (changed fn)
[name_f]Verity[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] (kept)
[name_f]Kate[/name_f] [name_u]Juniper[/name_u] (exchanged)
[name_m]Leo[/name_m] [name_u]Vaughn[/name_u] (changed mn)
[name_m]Felix[/name_m] [name_u]Wynn[/name_u] (connected)
[name_u]Oliver[/name_u] [name_m]Byron[/name_m] (initials)
[name_m]Rafferty[/name_m] [name_m]Cosmo[/name_m] (swapped)
[name_u]Drew[/name_u] [name_u]Thaddeus[/name_u] (new)

[name_f]Lucy[/name_f] [name_f]Eliana[/name_f] (swapped)
[name_u]Oliver[/name_u] [name_m]Byron[/name_m] (kept)
[name_m]Felix[/name_m] [name_m]Casper[/name_m] (changed mn)
[name_f]Matilda[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] (changed fn)
[name_f]Katya[/name_f] [name_u]June[/name_u] (connected)
[name_f]Rosalie[/name_f] [name_f]Cora[/name_f] (initials)
[name_m]Leo[/name_m] [name_u]Thaddeus[/name_u] (exchanged)
[name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Henry[/name_m] (new)

[name_f]Matilda[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] (kept)
[name_u]Thaddeus[/name_u] [name_m]Leo[/name_m] (swapped)
[name_u]Oliver[/name_u] [name_u]Kai[/name_u] (changed mn)
[name_u]Sasha[/name_u] [name_m]Casper[/name_m] (changed fn)
[name_f]Rosie[/name_f] [name_f]Coraline[/name_f] (connected)
[name_m]Felix[/name_m] [name_m]Henry[/name_m] (exchanged)
[name_m]Ozias[/name_m] [name_u]Benjamin[/name_u] (initials)
[name_f]Greta[/name_f] [name_f]Maxine[/name_f] (new)

[name_f]Matilda[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] (kept)
[name_m]Henry[/name_m] [name_m]Felix[/name_m] (swapped)
[name_u]Oliver[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u] (changed mn)
[name_m]Oscar[/name_m] [name_m]Benedict[/name_m] (connected)
[name_u]Holly[/name_u] [name_f]Coraline[/name_f] (changed fn)
[name_m]Casper[/name_m] [name_m]Leo[/name_m] (exchanged)
[name_f]Thalia[/name_f] [name_f]Lilith[/name_f] (initials)
[name_f]Celeste[/name_f] [name_f]Felicity[/name_f] (new)

[name_f]Mattea[/name_f] [name_f]Jasmine[/name_f] (connected)
[name_m]Henry[/name_m] [name_u]Julian[/name_u] (changed mn)
[name_m]Oscar[/name_m] [name_u]Benjamin[/name_u] (exchanged)
[name_f]Mia[/name_f] [name_f]Coraline[/name_f] (changed fn)
[name_m]Leo[/name_m] [name_m]Casper[/name_m] (swapped)
[name_f]Thalia[/name_f] [name_f]Lilith[/name_f] (kept)
[name_m]Charles[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] (initials)
[name_u]George[/name_u] [name_m]Ezekiel[/name_m] (new)

[name_m]Oscar[/name_m] [name_u]Benjamin[/name_u] (kept)
[name_m]Casper[/name_m] [name_m]Leo[/name_m] (swapped)
[name_u]George[/name_u] [name_u]Arin[/name_u] (changed mn)
[name_f]Rose[/name_f] [name_f]Lilith[/name_f] (changed fn)
[name_f]Harriet[/name_f] [name_f]Julia[/name_f] (connected)
[name_m]Ezekiel[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] (exchanged)
[name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Felix[/name_m] (new)
[name_f]Merewen[/name_f] [name_f]Cosette[/name_f] (initials)

[name_f]Chloe[/name_f] [name_f]Blodwen[/name_f] (new)
[name_u]Benjamin[/name_u] [name_m]Leo[/name_m] (exchanged)
[name_u]Gabriel[/name_u] [name_m]Atticus[/name_m] (initials)
[name_f]Rosemary[/name_f] [name_f]Liliana[/name_f] (connected)
[name_f]Harriet[/name_f] [name_f]Maisie[/name_f] (changed mn)
[name_m]Ezekiel[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] (kept)
[name_m]Felix[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m] (swapped)
[name_f]Evanna[/name_f] [name_f]Cosette[/name_f] (changed fn)

[name_u]Gabriel[/name_u] [name_m]Atticus[/name_m] (kept)
[name_m]Leo[/name_m] [name_u]Benjamin[/name_u] (swapped)
[name_f]Tess[/name_f] [name_f]Liliana[/name_f] (changed fn)
[name_f]Chloe[/name_f] [name_f]Violet[/name_f] (changed mn)
[name_u]Ezra[/name_u] [name_m]Coleman[/name_m] (initials)
[name_u]Finley[/name_u] [name_m]Isaiah[/name_m] (connected)
[name_f]Maisie[/name_f] [name_f]Cosette[/name_f] (exchanged)
[name_u]Micah[/name_u] [name_m]Lucas[/name_m] (new)

[name_m]Atticus[/name_m] [name_u]Gabriel[/name_u] (swapped)
[name_m]Leo[/name_m] [name_u]Benjamin[/name_u] (kept)
[name_u]Ezra[/name_u] [name_m]Nicholas[/name_m] (changed mn)
[name_f]Eliza[/name_f] [name_f]Violet[/name_f] (changed fn)
[name_u]Finn[/name_u] [name_m]Isaac[/name_m] (connected)
[name_f]Tabitha[/name_f] [name_f]Lily[/name_f] (initials)
[name_f]Liliana[/name_f] [name_f]Chloe[/name_f] (exchanged)
[name_f]Olive[/name_f] [name_u]Willow[/name_u] (new)

[name_m]Leo[/name_m] [name_u]Benjamin[/name_u] (kept)
[name_f]Chloe[/name_f] [name_f]Liliana[/name_f] (swapped)
[name_u]Finn[/name_u] [name_m]Atticus[/name_m] (exchanged)
[name_f]Sabrina[/name_f] [name_f]Daisy[/name_f] (connected)
[name_u]Noah[/name_u] [name_u]Gabriel[/name_u] (changed fn)
[name_f]Eliza[/name_f] [name_u]Harlow[/name_u] (changed mn)
[name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Nora[/name_f] (initials)
[name_u]Killian[/name_u] [name_m]Isaiah[/name_m] (new)

[name_m]Merrick[/name_m] [name_u]Benjamin[/name_u] (changed fn)
[name_f]Sylvie[/name_f] [name_u]Ren[/name_u] (connected by meaning)
[name_m]Atticus[/name_m] [name_u]Finn[/name_u] (swapped)
[name_f]Sabrina[/name_f] [name_f]Daisy[/name_f] (kept)
[name_u]Gabriel[/name_u] [name_m]Isaiah[/name_m] (exchanged)
[name_f]Eliza[/name_f] [name_f]Saffron[/name_f] (changed mn)
[name_m]Josiah[/name_m] [name_m]Xavier[/name_m] (new)
[name_f]Kyra[/name_f] [name_f]Isabelle[/name_f] (initials)

[name_u]Gabriel[/name_u] [name_m]Isaiah[/name_m] (kept)
[name_f]Isabelle[/name_f] [name_f]Kyra[/name_f] (swapped)
[name_m]Dominic[/name_m] [name_m]Xavier[/name_m] (changed fn)
[name_f]Sabrina[/name_f] [name_u]Camille[/name_u] (changed mn)
[name_u]Benjamin[/name_u] [name_m]Atticus[/name_m] (exchanged)
[name_f]Sonia[/name_f] [name_u]Wren[/name_u] (connected)
[name_u]Everly[/name_u] [name_f]Soleil[/name_f] (initials)
[name_u]Maven[/name_u] [name_f]Christina[/name_f] (new)

[name_u]Gabriel[/name_u] [name_m]Joshua[/name_m] (changed mn)
[name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Knox[/name_m] (initials)
[name_m]Dominic[/name_m] [name_m]Xavier[/name_m] (kept)
[name_f]Sabrina[/name_f] [name_u]Wren[/name_u] (exchanged)
[name_m]Atticus[/name_m] [name_u]Benjamin[/name_u] (swapped)
[name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] (new)
[name_f]Esmeralda[/name_f] [name_f]Soleil[/name_f] (changed fn)
[name_f]Mavis[/name_f] [name_u]Christobel[/name_u] (connected)

[name_m]Atticus[/name_m] [name_u]Benjamin[/name_u] (kept)
[name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Dominic[/name_m] (swapped)
[name_m]Isaac[/name_m] [name_u]Dylan[/name_u] (changed mn)
[name_f]Esme[/name_f] [name_f]Leila[/name_f] (connected)
[name_u]Delaney[/name_u] [name_f]Sarah[/name_f] (changed fn)
[name_f]Saskia[/name_f] [name_u]Willow[/name_u] (initials)
[name_u]Gabriel[/name_u] [name_m]Knox[/name_m] (exchanged)
[name_f]Aurora[/name_f] [name_f]Zoe[/name_f] (new)

[name_u]Gabriel[/name_u] [name_m]Knox[/name_m] (kept)
[name_m]Dominic[/name_m] [name_m]Xavier[/name_m] (swapped)
[name_f]Leila[/name_f] [name_u]Delaney[/name_u] (exchanged)
[name_f]Isadora[/name_f] [name_f]Chloe[/name_f] (connected)
[name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Sebastien[/name_m] (changed mn)
[name_m]Zachery[/name_m] [name_u]Dylan[/name_u] (changed fn)
[name_f]Summer[/name_f] [name_f]Wilhelmina[/name_f] (initials)
[name_u]Raleigh[/name_u] [name_u]Chandler[/name_u] (new)