Outlandish this-or-that [boys]

[name_m]Calhoun[/name_m] or [name_m]Carlton[/name_m]?

[name_m]Carlton[/name_m] or [name_m]Laszlo[/name_m]?

[name_m]Laszlo[/name_m] or [name_m]Ozias[/name_m]?

[name_m]Ozias[/name_m] or [name_m]Zebulon[/name_m]?

[name_m]Ozias[/name_m] or [name_m]Ozymandias[/name_m]?

[name_m]Ozias[/name_m] or [name_u]Paris[/name_u]?

[name_m]Ozias[/name_m] or [name_m]Boone[/name_m]?

[name_m]Boone[/name_m] or [name_u]Echo[/name_u]?

[name_u]Echo[/name_u] or [name_m]Perseus[/name_m]

[name_m]Perseus[/name_m] or [name_u]Quill[/name_u]?

[name_m]Perseus[/name_m] or [name_m]Perceval[/name_m]?

[name_m]Perseus[/name_m] or Arthurian?

Arthurian or [name_m]Ramses[/name_m]?

[name_m]Ramses[/name_m] or [name_m]Fordham[/name_m]?

[name_m]Fordham[/name_m] or [name_m]Hamilton[/name_m]?

[name_m]Fordham[/name_m] or [name_m]Ford[/name_m]?

[name_m]Fordham[/name_m] or [name_u]Fallon[/name_u]?

[name_u]Fallon[/name_u] or [name_m]Kyri[/name_m]?

[name_m]Kyri[/name_m] or [name_m]Simeon[/name_m]?

[name_m]Simeon[/name_m] or [name_m]Enoch[/name_m]?