Sextuplets game - girls

Florence [name_f]Philippa[/name_f] (kept)
[name_u]Quinn[/name_u] [name_f]Lily[/name_f] (swapped)
[name_f]Summer[/name_f] [name_u]June[/name_u] (changed fn)
[name_f]Beatrix[/name_f] [name_u]Aubrey[/name_u] (changed mn)
[name_f]Emily[/name_f] [name_f]Ella[/name_f] (initials)
[name_f]Isabella[/name_f] [name_f]Lila[/name_f] (new)

Florence [name_f]Katarina[/name_f] (changed mn)
[name_f]Lily[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] (swapped)
[name_f]Summer[/name_f] [name_u]June[/name_u] (kept)
[name_f]Libby[/name_f] [name_u]Aubrey[/name_u] (changed fn)
[name_f]Elise[/name_f] [name_f]Evangeline[/name_f] (initials)
[name_f]Shayna[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] (new)

Florence [name_f]Eloise[/name_f] (changed mn)
[name_f]Lily[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] (kept)
[name_f]Selena[/name_f] [name_f]Josette[/name_f] (initials)
[name_f]Therese[/name_f] [name_u]Aubrey[/name_u] (changed fn)
[name_f]Evangeline[/name_f] [name_f]Elise[/name_f] (swap)
[name_f]Daphne[/name_f] [name_f]Irene[/name_f] (new)

Flora [name_u]Emerson[/name_u] (initials)
[name_f]Lily[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] (kept)
[name_f]Agnes[/name_f] [name_f]Josette[/name_f] (changed fn)
[name_f]Therese[/name_f] [name_f]Gem[/name_f] (changed mn)
[name_f]Edith[/name_f] [name_f]Magnolia[/name_f] (new)
[name_f]Irene[/name_f] [name_f]Daphne[/name_f] (swapped)

Lily [name_u]Quinn[/name_u] - kept
[name_f]Flora[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] - changed mn
[name_f]Daphne[/name_f] [name_f]Irene[/name_f] - swapped
[name_f]Winona[/name_f] [name_f]Gem[/name_f] - changed fn
[name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Maren[/name_f] - initials
[name_f]Stella[/name_f] [name_f]Jane[/name_f] - new

Quinn [name_f]Lily[/name_f] - swapped
[name_u]London[/name_u] [name_f]Caroline[/name_f] - new
[name_f]Deja[/name_f] [name_f]Ivy[/name_f] - initials
[name_f]Winona[/name_f] [name_f]Mikayla[/name_f] - changed mn
[name_f]Jocelyn[/name_f] [name_f]Maren[/name_f] - changed fn
[name_f]Stella[/name_f] [name_f]Jane[/name_f] - kept

Quispe [name_f]Linnea[/name_f] (initials)
[name_f]Caroline[/name_f] [name_u]London[/name_u] (swapped)
[name_f]Kerensa[/name_f] [name_f]Ivy[/name_f] (changed fn)
[name_f]Winona[/name_f] [name_u]Louise[/name_u] (changed mn)
[name_f]Constance[/name_f] [name_u]Logan[/name_u] (new)
[name_f]Stella[/name_f] [name_f]Jane[/name_f] (kept)

[name_f]Caroline[/name_f] [name_f]Brittany[/name_f] (changed mn)
[name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Ivy[/name_f] (changed fn)
[name_f]Winona[/name_f] [name_u]Louise[/name_u] (kept)
[name_f]Constance[/name_f] [name_f]Amy[/name_f] (initials)
[name_f]Sapphire[/name_f] [name_f]Jade[/name_f] (initials)
[name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Daphne[/name_f] (new)

[name_f]Caroline[/name_f] [name_f]Brittany[/name_f] (kept)
[name_f]Leilani[/name_f] [name_u]Cadence[/name_u] (new)
[name_f]Anastasia[/name_f] [name_u]Louise[/name_u] (changed fn)
[name_f]Amy[/name_f] [name_f]Constance[/name_f] (swapped)
[name_f]Sapphire[/name_f] [name_f]Rachael[/name_f] (changed mn)
[name_f]Astrid[/name_f] [name_f]Demelza[/name_f] (initials)

anastasia louise (kept)
cadence leilani (swapped)
meredith lorelai (new)
sapphire maria (changed mn)
florence brittany (changed fn)
anniston clara (initials)

[name_f]Anastasia[/name_f] [name_u]Lindsay[/name_u] (changed mn)
[name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Antoinette[/name_f] (new)
[name_f]Meghan[/name_f] [name_f]Lucille[/name_f] (initials)
[name_f]Sapphire[/name_f] [name_u]Maria[/name_u] (kept)
[name_f]Brittany[/name_f] [name_u]Florence[/name_u] (swapped)
[name_u]Indigo[/name_u] [name_f]Clara[/name_f] (changed fn)

[name_u]Lindsay[/name_u] [name_f]Anastasia[/name_f] (swapped)
[name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Adriana[/name_f] (changed mn)
[name_f]Meghan[/name_f] [name_f]Lucille[/name_f] (kept)
[name_f]Julia[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f] (new)
[name_f]Samantha[/name_f] [name_u]Florence[/name_u] (changed fn)
[name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] (initials)

isabel catherine (kept)
florence samantha (swapped)
josephine marie (new)
lorelai anastasia (changed fn)
meghan eleanor (changed mn)
natasha allison (initials)

[name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] (kept)
[name_f]Freya[/name_f] [name_f]Severine[/name_f] (initials)
[name_f]Esme[/name_f] [name_f]Ramona[/name_f] (new)
[name_f]Lorelei[/name_f] [name_f]Matilda[/name_f] (changed mn)
[name_f]Lily[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f] (changed fn)
[name_u]Allison[/name_u] [name_f]Natasha[/name_f] (swapped)

[name_f]Ramona[/name_f] [name_f]Esme[/name_f] (swapped)
[name_f]Audrey[/name_f] [name_f]Nina[/name_f] (initials)
[name_f]Lily[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f] (kept)
[name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Gwen[/name_f] (changed mn)
[name_u]June[/name_u] [name_f]Matilda[/name_f] (changed fn)
[name_f]Vera[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f] (new)

[name_f]Delilah[/name_f] [name_f]Esme[/name_f] (changed fn)
[name_f]Lucy[/name_f] [name_f]Evelynn[/name_f] (initials)
[name_f]Gwen[/name_f] [name_f]Isabel[/name_f] (swapped)
[name_u]June[/name_u] [name_f]Adelia[/name_f] (changed mn)
[name_f]Verity[/name_f] [name_f]Begonia[/name_f] (initials)
[name_f]Carol[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f] (new)

[name_f]Esme[/name_f] [name_f]Delilah[/name_f] (swapped)
[name_f]Lucy[/name_f] [name_f]Madeleine[/name_f] (changed mn)
[name_f]Genevieve[/name_f] [name_f]Iris[/name_f] (initials)
[name_f]Mercy[/name_f] [name_f]Adelia[/name_f] (changed fn)
[name_f]Vivienne[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] (new)
[name_f]Carol[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f] (kept)

[name_f]Madeleine[/name_f] [name_f]Lucy[/name_f] (swapped)
[name_f]Esme[/name_f] [name_f]Delilah[/name_f] (kept)
[name_f]Cordelia[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f] (initials)
[name_f]Vivienne[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] (changed mn)
[name_u]Bellamy[/name_u] [name_f]Iris[/name_f] (changed fn)
[name_f]Isadora[/name_f] [name_f]Jane[/name_f] (new)

[name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Lucinda[/name_f] (initials)
[name_f]Velma[/name_f] [name_u]Ashley[/name_u] (new)
[name_f]Cordelia[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f] (kept)
[name_f]Rose[/name_f] [name_f]Vivienne[/name_f] (swapped)
[name_f]Rosemary[/name_f] [name_f]Iris[/name_f] (changed fn)
[name_f]Isadora[/name_f] [name_f]Susanne[/name_f] (changed mn)

[name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Chiara[/name_f] (changed mn)
[name_f]Veronica[/name_f] [name_f]Amy[/name_f] (initials)
[name_f]Cordelia[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f] (kept)
[name_f]Leilani[/name_f] [name_f]Vivienne[/name_f] (changed fn)
[name_f]Iris[/name_f] [name_f]Rosemary[/name_f] (swapped)
[name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Desiree[/name_f] (new)