Tiny Ukrainian CAF 🇺🇦

DH (56): [name_m]Oleg[/name_m], [name_m]Artem[/name_m], [name_m]Valentyn[/name_m], Branimir/Sverynyovych, Orestyovych, Hennadiyovych/ln: Gaponenko, Demchuk, Movchan
DW (54): [name_f]Vesna[/name_f], [name_f]Irina[/name_f], [name_f]Mira[/name_f], Antonina/Mykolaivna, Dmytrivna, Pylypyivna/ln: Zvarych, Vilkul, Bondar

DD1 (27): [name_f]Elina[/name_f], [name_f]Teofila[/name_f], [name_f]Mariya[/name_f], Katerina/named after father: Olegivna, Artemivna, Valentynivna, Branimirivna/father’s ln
-DH (27): [name_m]Volodymyr[/name_m], Anatoliy, [name_m]Boris[/name_m], Ivan/Kostyantynovych, Milovanovych, Yuryvych/ln: Oliynyk, Shcherbak, Hryhorchuk

DD2 (22): [name_f]Nadiya[/name_f], [name_f]Milena[/name_f], [name_f]Anastasia[/name_f], Valeria/named after father: Olegivna, Artemivna, Valentynivna, Branimirivna/father’s ln
-DBf (deceased at 24, would have been 24): [name_m]Petro[/name_m], [name_m]Leonid[/name_m], [name_m]Andriy[/name_m], Oleksandr/Zinovyovych, Volodymyrovych, Tarasovych/ln: Kravets, Skoryk, Fedotenko

1 Like

DH (56): [name_m]Valentyn[/name_m] Sverynyovych Movchan
DW (54): [name_f]Antonina[/name_f] Dmytrivna Zvarych

DD1 (27): [name_f]Elina[/name_f] Valentynivna Movchan
-DH (25): [name_m]Boris[/name_m] Yuryvych Oliynyk

DD2 (22): [name_f]Anastasia[/name_f] Valentynivna Movchan
-DBf (deceased at 24, would be 24): [name_m]Petro[/name_m] Zinovyovych Skoryk

valentyn orestyovych movchan
irina mykolaivna zvarych

katerina valentynivna movchan
– ivan yuryvych shcherbak

nadiya valentynivna movchan
– oleksandr volodymyrovych kravets

1 Like

DH: [name_m]Artem[/name_m] Sverynyovych Demchuk
DW: [name_f]Antonina[/name_f] Dmytrivna Vikul

DD: [name_f]Katerina[/name_f] Artemivna Demchuk
–DH: [name_m]Ivan[/name_m] Kostyantynovych Shcherbak

DD: [name_f]Anastasia[/name_f] Artemivna Demchuk
–Dbf(dec): [name_m]Oleksandr[/name_m] Zinovyovych Fedotenko

1 Like

DH: [name_m]Artem[/name_m] Orestyovych Demchuk (56)
DW: [name_f]Irina[/name_f] Mykolaivna Bondar (54)
– DD1: [name_f]Elina[/name_f] Artemivna Demchuk (27)
– DD2: [name_f]Milena[/name_f] Artemivna Demchuk (22)

[name_f]Elina[/name_f] Artemivna Demchuk (27)
DH: [name_m]Volodymyr[/name_m] Yuryvych Oliynyk (27)

[name_f]Milena[/name_f] Artemivna Demchuk (22)
DBF: [name_m]Leonid[/name_m] Tarasovych Skoryk (dead)

1 Like

valentyn orestyovych 56 & mira antonina mykolaivna 54
– teofila valentynivna 27 & anatoliy milovanovych 27
– milena valentynivna 22 & petro tarasovych

1 Like

DH: [name_m]Artem[/name_m] Hennadiyovych Gaponenko (56)
DW: [name_f]Irina[/name_f] Dmytrivna Gaponenko née Vilkul (54)

DD: [name_f]Teofila[/name_f] Olegivna Gaponenko (27)
DD: [name_f]Nadiya[/name_f] Olegivna Gaponenko (22)

[name_m]Artem[/name_m] and [name_f]Irina[/name_f] Gaponenko; with [name_f]Teofila[/name_f] and [name_f]Nadiya[/name_f]


DW: [name_f]Teofila[/name_f] Olegivna Oliynyk née Gaponenko (27)
DH: Anatoliy Milovanovych Oliynyk (27)

[name_f]Teofila[/name_f] and Anatoliy Oliynyk


DFemale: [name_f]Nadiya[/name_f] Olegivna Gaponenko (22)
LateDBF: [name_m]Leonid[/name_m] Tarasovych Kravets (dec.)

[name_f]Nadiya[/name_f] Gaponeno (and late-boyfriend [name_m]Leonid[/name_m] Kravets)

[name_m]Artem[/name_m] Orestyovych Gaponenko
[name_f]Vesna[/name_f] Mykolaivna Zvarych

[name_f]Katerina[/name_f] Artemivna Gaponenko
-Anatoliy Kostyantynovych Oliynyk

[name_f]Valeria[/name_f] Artemivna Gaponenko
-Leonid Zinovyovych Fedotenko

DH 56: [name_m]Oleg[/name_m] Hennadiyovych Movchan
DW 54: [name_f]Vesna[/name_f] Mykolaivna (Zvarych) Movchan

DD1 27: [name_f]Mariya[/name_f] Olegivna (Movchan) Shcherbak
-DH 27: [name_m]Ivan[/name_m] Yuryvych Shcherbak

DD2 22: [name_f]Milena[/name_f] Olegivna Movchan
-DBf (deceased at 24): [name_m]Petro[/name_m] Zinovyovych Fedotenko

DH (56): [name_m]Artem[/name_m] Hennadiyovych Movchan
DW (54): [name_f]Vesna[/name_f] Mikolaiyvna Zvarych

DD1 (27): [name_f]Elina[/name_f] Artemivna Movchan

  • DH (27): [name_m]Volodymyr[/name_m] Kostyantynovych Oliynyk

DD2 (22): [name_f]Nadiya[/name_f] Artemivna Movchan

  • DBF (deceased at 24): [name_m]Leonid[/name_m] Tarasovych Skoryk

[name_m]Artem[/name_m] Hennadiyovych Demchuk, 56 + [name_f]Vesna[/name_f] Dmytrivna Bondar, 54
– [name_f]Elina[/name_f] Artemivna Demchuk, 27 + [name_m]Ivan[/name_m] Milovanovych Hryhorchuk, 27
– [name_f]Nadiya[/name_f] Artemivna Demchuk, 22 + [name_m]Andriy[/name_m] Volodymyrovych Fedotenko, 24 [d]

DH (56): [name_m]Artem[/name_m] Sverynyovych Gaponenko
DW (54): [name_f]Vesna[/name_f] Dmytrivna Zvarycha

DD1 (27): [name_f]Mariya[/name_f] Artemivna Gaponenka
-DH (27): [name_m]Volodymyr[/name_m] Yuryvych Shcherbak

DD2 (22): [name_f]Nadiya[/name_f] Artemivna Gaponenka
-DBf (†24): [name_m]Oleksandr[/name_m] Tarasovych Skoryk

Feminised the ladies surnames!

Save Ukraine! :bouquet::star2:

DH (56): [name_m]Valentyn[/name_m] Sverynyovych Gaponenko
DW (54): [name_f]Antonina[/name_f] Mykolaivna Vilkul

DD1 (27): [name_f]Elina[/name_f] Valentyna
-DH (27): [name_m]Ivan[/name_m] Milovanovych Oliynyk

DD2 (22): [name_f]Anastasia[/name_f] Valentyna Branimirivna
-DBf (deceased at 24, would have been 24): [name_m]Andriy[/name_m] Zinovyovych Skoryk

:ukraine: :ukraine: :ukraine:

DH (56): Artem Sverynyovych Demchuk
DW (54): Vesna Pylypyivna Zvarych

DD1 (27): Teofila Artemivna Demchuk
-DH (27): Anatoliy Kostyantynivych Hryhorchuk

DD (22): Nadiya Artemivna Demchuk
-DBf (deceased at 24): Leonid Tarasovych Fedotenko

The Gaponenko Family

DH(56): [name_m]Oleg[/name_m] Sverynyovych Gaponenko
DW(54): [name_f]Irina[/name_f] Dmytrivna nee Zvarych

DD1(27): [name_f]Mariya[/name_f] Olegivna nee Gaponenko
DH(27): [name_m]Boris[/name_m] Yuryvych Shcherbak

DD2(22): [name_f]Valeria[/name_f] Olegivna Gaponenko
Dbf(dec): [name_m]Petro[/name_m] Tarasovych Kravets


H[56]: [name_m]Artem[/name_m] Orestyovych Movchan
W[54]: [name_f]Irina[/name_f] Dmytrivna Bondar

D[27]: [name_f]Mariya[/name_f] Artemivna Movchan
-H[27]: Anatoliy Yuryvych Shcherbak

D[22]: [name_f]Nadiya[/name_f] Artemivna Movchan
-BF[d.]: [name_m]Leonid[/name_m] Zinovyovych Skoryk

DH: [name_m]Oleg[/name_m] Sverynyovych Gaponenko (56)
DW: [name_f]Irina[/name_f] Mykolaivna Bondar (54)

DD: [name_f]Katerina[/name_f] Olegivna Gaponenko (27)
DH: [name_m]Ivan[/name_m] Milovanovych Shcherbak (27)

DD: [name_f]Milena[/name_f] Olegivna Gaponenko (22)
DBF: [name_m]Leonid[/name_m] Tarasovych Fedotenko (dec)

[name_m]Valentyn[/name_m] Orestyovych Gaponenko
[name_f]Antonina[/name_f] Mykolaivna Bondar
[name_f]Teofila[/name_f] Valentynivna Gaponenko
Anatoliy Konstyantynovych Oliynyk
[name_f]Anastasia[/name_f] Valentynivna Gaponenko
[name_m]Leonid[/name_m] Tarasovych Fedotenko


DH (56): [name_m]Valentyn[/name_m] Hannadiyovych Gaponenko
DW (54): [name_f]Irina[/name_f] Pylypyivna Bondar
— DD1 (27): [name_f]Teofila[/name_f] Valentynivna Gaponenko & DH (27): Borix Kostyantynovych Shcherbak
— DD2 (22): [name_f]Nadiya[/name_f] Valentynivna Gaponenko & DBf (passed at 24): [name_m]Oleksandr[/name_m] Tarasovych Fedotenko

DH (56): [name_m]Artem[/name_m] Sverynyovych Gaponenko
DW (54): [name_f]Mira[/name_f] Dmytrivna Zvarych

DD1 (27): [name_f]Mariya[/name_f] Artemivna Gaponenko “Marusya”
-DH (27): [name_m]Volodymyr[/name_m] Yuryvych Shcherbak

DD2 (22): [name_f]Anastasia[/name_f] Artemivna Gaponenko
-DBf (deceased at 24, would have been 24): [name_m]Oleksandr[/name_m] Volodymyrovych Fedotenko “Sasha”