What middle name do you like for Kiera? (Poll)

See the results of this poll: What middle name do you like for Kiera?

Respondents: 9 (This poll is closed)

  • Kiera Jayde : 4 (44%)
  • Kiera Kalea: 0 (0%)
  • Kiera Keegan: 0 (0%)
  • Kiera Brinley : 0 (0%)
  • Kiera Adela : 0 (0%)
  • Kiera Isabelle: 2 (22%)
  • Kiera Luna: 0 (0%)
  • Kiera Rosalie: 2 (22%)
  • Kiera Shakila: 0 (0%)
  • Kiera Eowyn: 1 (11%)

Voted for [name]Jayde[/name] again, I really feel that it suits all of your choices. [name]Keira[/name]