Gender-neutral, masculine leaning name

[name_m]Hi[/name_m],

I’m looking for a gender-neutral, masculine leaning name for myself.

Names that I think are cool are [name_u]Alex[/name_u], [name_u]Sam[/name_u] and [name_u]James[/name_u].

Names I don’t like are [name_u]River[/name_u], [name_u]Morgan[/name_u] and [name_u]Dakota[/name_u].

Thanks in advance! :slight_smile:

[name_u]Ari[/name_u]
[name_u]Chris[/name_u]
[name_u]Kit[/name_u]
[name_u]Noel[/name_u]
[name_u]Remy[/name_u]
[name_u]Toby[/name_u]

[name_u]Jordan[/name_u]
[name_u]Devon[/name_u]
[name_u]Max[/name_u]
[name_u]Casey[/name_u]
[name_u]Ray[/name_u]
[name_u]Arlo[/name_u]
[name_u]Jude[/name_u]
[name_u]Kai[/name_u]
[name_u]Rowan[/name_u]
[name_u]Ellis[/name_u]
[name_u]Elliot[/name_u]
[name_u]Luca[/name_u]
[name_u]Rory[/name_u]
[name_u]Sawyer[/name_u]
[name_u]Micah[/name_u]
[name_u]Dylan[/name_u]
[name_u]Blake[/name_u]
[name_u]Hayden[/name_u]
[name_u]Parker[/name_u]
[name_u]Asa[/name_u]
[name_u]Spencer[/name_u]
[name_u]Cameron[/name_u]
[name_u]Ira[/name_u]
[name_u]Quincy[/name_u]
[name_u]Drew[/name_u]
[name_u]Lane[/name_u]
[name_u]Gray[/name_u]
[name_u]Lee[/name_u]

[name_u]Lane[/name_u]
[name_u]Emerson[/name_u]
[name_u]Jay[/name_u]
[name_u]Clarke[/name_u]
[name_u]Carter[/name_u]
[name_m]Fin[/name_m]
[name_u]Jude[/name_u]
[name_u]Ryan[/name_u]
[name_u]Jayden[/name_u]
[name_u]Kyrie[/name_u]

[name_u]Jax[/name_u]
[name_u]Drew[/name_u]
[name_u]Andy[/name_u]
[name_u]Joss[/name_u]
[name_u]Frankie[/name_u]
[name_u]Lenny[/name_u]
[name_u]Jude[/name_u]
[name_u]Sasha[/name_u]
[name_u]Charlie[/name_u]
[name_u]Rory[/name_u]
[name_u]Jesse[/name_u]
[name_u]Jay[/name_u]
[name_u]Ezra[/name_u]

[name_u]Ash[/name_u]
[name_u]Artie[/name_u]
[name_u]Billie[/name_u]
[name_u]Dale[/name_u]
[name_u]Ellis[/name_u]
[name_u]Hayden[/name_u]
[name_u]Hollis[/name_u]
[name_u]Sidney[/name_u]

[name_u]Jesse[/name_u] & [name_u]Shay[/name_u]